De cookies die we gebruiken dienen om u de beste surfervaring te garanderen. Door verder te surfen gaan we ervan uit dat u deze cookies aanvaardt. Om meer te weten over cookies en de manier hoe u cookies kan deactiveren, klikt u hier

Dierlijke bijproducten

I. Definitie en toepassingsgebied

II. Europese wetgevende basis

III. Bevoegdheidsverdeling in België

IV. Lijst van geregistreerde en erkende inrichtingen in België en de EU overeenkomstig de verordening EG 1069/2009

 

I. Definitie en toepassingsgebied

Dierlijke bijproducten zijn niet bestemd voor menselijke consumptie. Het kan gaan om:

 • dode dieren;
 • bepaalde delen van dieren die worden geslacht voor menselijke consumptie;
 • producten van dierlijke oorsprong die niet dienen voor menselijke voeding zoals leder, wol, mest, …;
 • andere producten die van dieren zijn verkregen en die niet voor menselijke consumptie bestemd zijn, met inbegrip van oöcyten, embryo’s en sperma.


Er zijn verschillende mogelijke redenen waarom deze producten niet geschikt zijn als voeding voor mensen. Een wettelijke reden is bijvoorbeeld het verstrijken van de houdbaarheidsdatum. Een karkas kan ook na veterinaire keuring in het slachthuis ongeschikt worden bevonden. Sommige delen van het dier die van mindere waarde worden beschouwd, worden vrijwillig als ongeschikt voor menselijke consumptie geklasseerd.

De beslissing om een product als dierlijk bijproduct  te benoemen (niet meer te bestemmen voor humane voeding) is onomkeerbaar. Deze dierlijke bijproducten zijn wel bruikbaar voor talrijke andere toepassingen. Ze kunnen bijvoorbeeld worden verwerkt in dierenvoeders (.HTML) of gebruikt worden voor de aanmaak van geneesmiddelen, cosmetische producten, leder, meststoffen, enzovoort. 
 

II. Europese wettelijke basis

De wettelijke basis wordt gevormd door verordening (EG) nr. 1069/2009 van 21 oktober 2009 (.PDF) tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1774/2002.

Deze verordening steunt op drie grote principes:

 • De bescherming van de volksgezondheid en de veiligheid van de voedselketen;
 • De bescherming van de dierengezondheid en het dierenwelzijn;
 • De vrijwaring van de belangen van de betrokken sectoren.


Het doel van de Europese Commissie (WEB) is ook om de traceerbaarheid van de dierlijke bijproducten binnen de Europese Gemeenschap te verzekeren en ze legt een aantal regels op voor transport, opslag, verwerking en gebruik in functie van de risicocategorie waartoe elk dierlijk bijproduct behoort. Ook de import- en exportvoorschriften zijn erin vastgelegd.
 

III. De bevoegdheidsverdeling in België

De taakverdeling tussen de verschillende bevoegde overheden is beschreven in de Overeenkomst van 28 oktober 2005 tussen de Federale Staat en de Gewesten inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten. Deze overeenkomst wordt momenteel aan een herziening onderworpen. In de eerste helft van 2013 zal waarschijnlijk een nieuwe versie ervan worden gepubliceerd.

De bevoegdheden zijn momenteel verdeeld op basis van de bestemming van de dierlijke bijproducten of afgeleide producten. 
 

A. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)

Het FAVV (WEB) is bevoegd voor:

 • Dierlijke bijproducten en afgeleide producten voor voeder voor landbouwhuisdieren of gezelschapsdieren;
 • Het vervaardigen en in de handel brengen van meststoffen en bodemverbeteraars.

 

B. De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (Directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding)

Het DG Dier, Plant en Voeding is bevoegd voor:

 • Dierlijke bijproducten en afgeleide producten bestemd voor technische doeleinden zoals de productie van leder, technische gelatine, cosmetica, taxidermie, onderwijs en onderzoek;
 • Dierlijke bijproducten en afgeleide producten voor diervoeders die niet in de voedselketen terechtkomen voor bijvoorbeeld dierentuinen, circussen, pelsdierenkwekerijen;
 • Registratie van andere niet elders gespecifieerde exploitanten.

 

Nuttige links:

 

C. De gewesten

De Gewesten zijn bevoegd voor de dierlijke bijproducten en afgeleide producten die bestemd zijn voor:

 • Verwijdering door begraving of verbranding, met inbegrip van het begraven of verbranden van kadavers van gezelschapsdieren;
 • Omzetting tot biogas en compost;
 • Gebruik op het land zonder voorafgaande bewerking, inclusief onverwerkte mest
 • Gebruik als nieuwe energiebron zoals biobrandstof;
 • Gebruik voor bijzondere vervoederingsdoeleinden van wilde dieren ter bevordering van de biodiversiteit.

 

Nuttige links:

OVAM ( Openbare Vlaamse Afvalmaatschappij) (WEB)
LNE (Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid) (WEB)
o VLM Mestbank ( Vlaamse Landmaatschappij - Mestbank) (WEB)

 

D. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, FAGG

 Het FAGG (WEB) is bevoegd voor:

 • dierlijke bijproducten en afgeleide producten bestemd voor de productie van geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en in-vitro-diagnostica.

 

IV. Lijst van de geregistreerde en erkende inrichtingen in België en de EU

De bevoegde overheid erkent of registreert de exploitanten en de inrichtingen in uitvoering van verordening (EG) nr. 1069/2009. Daarvoor moeten ze voldoen aan strenge eisen voor de verzameling, het vervoer, de verwerking, de tracering en de etikettering van de dierlijke bijproducten en daarvan afgeleide producten.

De Lijst van erkende en geregistreerde exploitanten en inrichtingen in België (WEB) kan worden geraadpleegd op de website van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.

De lijst van erkende en geregistreerde exploitanten en inrichtingen in de Europese Unie (WEB) kan worden geraadpleegd op de website van de Europese Commissie.

 

Federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid,
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Victor Hortaplein, 40 bus 10
1060 Brussel

Contact Center: +32 (0)2 524.97.97

Contactformulier

Gepubliceerd op 20/11/2012 – Pagina laatst aangepast op 20/11/2012

Verwante documenten

Meer over dit thema

ERKENDE BEDRIJVEN (HTML)