Cookies zijn belangrijk voor het goed functioneren van de website en om u een maximaal gebruiksgemak te bieden.
Wat zijn cookies?

Dierlijke bijproducten die niet bestemd zijn voor humane consumptie

1. Verordening (EG) nr. 1069/2009

Verordening (EG) nr. 1069/2009 van 21 oktober 2009 (.PDF) tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot intrekking van verordening (EG) nr. 1774/2002, stelt voorschriften vast voor dierlijke bijproducten die niet of niet meer bestemd zijn voor menselijke consumptie. Het kan gaan om dode dieren, bepaalde delen van dieren die worden geslacht voor menselijke consumptie maar die van de humane voedselketen worden gescheiden zoals het afval van slachthuizen of slachtafval bestemd voor de petfoodsector of andere producten en afgeleide producten zoals leder, wol en mest.

2. De bevoegdheidsverdeling tussen de verschillende bevoegde overheden in België

De taakverdeling tussen de verschillende bevoegde overheden (HTML) wordt uiteengezet in de overeenkomst van 16 januari 2014 tussen de Federale Staat en de Gewesten inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten. De bevoegdheden zijn verdeeld op basis van de bestemming van de dierlijke bijproducten of de afgeleide producten.

3. Erkenning, registratie en controle door de FOD Volksgezondheid (Directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding)

De personen en bedrijven (exploitanten) die een activiteit uitoefenen in het domein van de dierlijke bijproducten, moeten de voorschriften van verordening (EG) nr. 1069/2009 naleven. Ze moeten in voorkomend geval erkend of geregistreerd worden door de voor hun activiteiten bevoegde overheid.
De bevoegdheden zijn verdeeld op basis van de bestemming van de dierlijke bijproducten of de afgeleide producten. 

De FOD Volksgezondheid is bevoegd voor de controle en de verificatie van alle schakels in de hantering en het gebruik van dierlijke bijproducten die bestemd zijn voor toepassingen buiten de voedselketen, zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 4 mei 2015 (.PDF) betreffende dierlijke bijproducten bestemd voor onderzoek, onderwijs, het voederen van niet-voedselproducerende dieren en voor de vervaardiging en het in de handel brengen van sommige afgeleide producten:


De Lijsten van erkende en geregistreerde exploitanten en inrichtingen in België (WEB) kunnen worden geraadpleegd op de website van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. De lijsten van erkende en geregistreerde exploitanten en inrichtingen in de Europese Unie (WEB) kunnen worden geraadpleegd op de website van de Europese Commissie.

 

Federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid,
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Victor Hortaplein, 40 bus 10
1060 Brussel

Contact Center: +32 (0)2 524.97.97 (op werkdagen tussen 8u-12u | 13u-16u

Contactformulier

Gepubliceerd op 01/12/2015 – Pagina laatst aangepast op 01/12/2015

Verwante documenten

Meer over dit thema

ERKENDE BEDRIJVEN (HTML)