Cookies zijn belangrijk voor het goed functioneren van de website en om u een maximaal gebruiksgemak te bieden.
Wat zijn cookies?

Dierlijke bijproducten

I. Definitie en toepassingsgebied

II. Europese wetgevende basis

III. Bevoegdheidsverdeling in België

IV. Lijsten van geregistreerde en erkende inrichtingen in België en de EU overeenkomstig verordening EG 1069/2009

 

I. Definitie en toepassingsgebied

Dierlijke bijproducten zijn niet meer bestemd voor menselijke consumptie. Het kan gaan om:

 • dode dieren;
 • bepaalde delen van dieren die worden geslacht voor menselijke consumptie;
 • producten van dierlijke oorsprong die niet dienen voor menselijke voeding zoals leder, wol, mest, …;
 • van dierlijke bijproducten afgeleide producten, na een of meerdere behandelingen, omzettingen of verwerkingsfasen.


Er zijn verschillende mogelijke redenen waarom deze producten niet geschikt zijn voor humane voeding, zoals bijvoorbeeld het verstrijken van de houdbaarheidsdatum. Een karkas kan ook na veterinaire keuring in het slachthuis ongeschikt worden bevonden. Sommige delen van het dier die van mindere waarde worden beschouwd, worden vrijwillig als ongeschikt voor menselijke consumptie geklasseerd.

De beslissing om een product als dierlijk bijproduct  (niet meer bestemd voor humane voeding) te benoemen (niet meer te bestemmen voor humane voeding) is onomkeerbaar. Deze dierlijke bijproducten zijn wel nog bruikbaar voor talrijke andere toepassingen. Ze kunnen bijvoorbeeld worden verwerkt in dierenvoeders (.HTML) of gebruikt worden voor de aanmaak van geneesmiddelen, cosmetische producten, leder, meststoffen, enzovoort. 

De dierlijke bijproducten en de afgeleide producten blijven vallen onder het toepassingsgebied van de wetgeving dierlijke bijproducten tot aan hun vernietiging of, wanneer dit voorzien is, tot hun gebruik. Bepaalde producten die afgedekt zijn door andere wetgevingen kunnen buiten het toepassingsgebied vallen, zoals de geneesmiddelen. Voor sommige producten is een eindpunt bepaald vanaf hetwelke ze niet meer onder de wetgeving dierlijke bijproducten vallen.
 

II. Europese wettelijke basis

De wettelijke basis wordt gevormd door verordening (EG) nr. 1069/2009 van 21 oktober 2009 (.PDF) tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot intrekking van verordening (EG) nr. 1774/2002.

Deze verordening steunt op drie grote principes:

 • De bescherming van de volksgezondheid en de veiligheid van de voedselketen;
 • De bescherming van de dierengezondheid en het dierenwelzijn;
 • De vrijwaring van de belangen van de betrokken sectoren.


Het doel van de Europese Commissie (WEB) is ook om de traceerbaarheid van de dierlijke bijproducten binnen de Europese Gemeenschap te verzekeren en een aantal regels op te leggen voor transport, opslag, verwerking en gebruik in functie van de risicocategorie waartoe elk dierlijk bijproduct behoort. Ook de import- en exportvoorschriften zijn erin vastgelegd.
 

III. De bevoegdheidsverdeling in België

De taakverdeling tussen de verschillende bevoegde overheden wordt uiteengezet in de overeenkomst van 16 januari 2014 (.PDF) tussen de Federale Staat en de Gewesten inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten.

De bevoegdheden zijn verdeeld op basis van de bestemming van de dierlijke bijproducten of de afgeleide producten. 
 

A. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)

Het FAVV (WEB) is bevoegd voor:

 • De dierlijke bijproducten en de afgeleide producten bestemd voor het voederen van landbouwhuisdieren of gezelschapsdieren;
 • Het vervaardigen en in de handel brengen van meststoffen en bodemverbeteraars met uitzondering van onverwerkte mest;
 • De veterinaire controle op alle dierlijke bijproducten en afgeleide producten die de Europese Unie binnenkomen.

 

B. De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (Directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding)

Het DG Dier, Plant en Voeding is bevoegd voor:

 • De dierlijke bijproducten en de afgeleide producten bestemd voor technische doeleinden zoals de productie van leder, technische gelatine, cosmetica, taxidermie, onderwijs en onderzoek, laboratoriumreagentia;
 • Het gebruik van monsters voor diagnose, onderzoek of onderwijs;
 • Dierlijke bijproducten en afgeleide producten voor het voederen van dieren die niet in de voedselketen terechtkomen (voor bijvoorbeeld dierentuinen, circussen, pelsdierenkwekerijen);
 • De dierlijke bijproducten en de afgeleide producten die bestemd zijn voor de productie van cosmeticaproducten;
 • De registratie van andere niet elders gespecifieerde exploitanten.

  

C. De gewesten

De Gewesten zijn bevoegd voor de dierlijke bijproducten en afgeleide producten die bestemd zijn voor:

 • De verwerking via een standaardverwerkingsmethode;
 • Verwijdering door begraving of verbranding, met inbegrip van het begraven of verbranden van kadavers van gezelschapsdieren;
 • Omzetting tot biogas en compost;
 • Het in de handel brengen van onverwerkte mest en de vervaardiging van meststoffen of bodemverbeteraars uitgaande van onverwerkte mest;
 • Gebruik op het land zonder voorafgaande bewerking, inclusief onverwerkte mest;
 • Gebruik als nieuwe energiebron zoals biobrandstof;
 • Gebruik voor bijzondere vervoederingsdoeleinden van wilde dieren ter bevordering van de biodiversiteit.

 

Nuttige links:

OVAM ( Openbare Vlaamse Afvalmaatschappij) (WEB)
LNE (Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid) (WEB)
o VLM Mestbank ( Vlaamse Landmaatschappij - Mestbank) (WEB)

 

D. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, FAGG

 Het FAGG (WEB) is bevoegd voor:

 • dierlijke bijproducten en afgeleide producten bestemd voor de productie van geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en in-vitro-diagnostica.

 

IV. Lijsten van de geregistreerde en erkende inrichtingen in België en de EU overeenkomstig verordening (EG) nr. 1069/2009

De bevoegde overheid erkent of registreert de exploitanten en de inrichtingen in uitvoering van verordening (EG) nr. 1069/2009. Daarvoor moeten ze voldoen aan strenge eisen voor de verzameling, het vervoer, de verwerking, de tracering en de etikettering van de dierlijke bijproducten en daarvan afgeleide producten.

De Lijsten van erkende en geregistreerde exploitanten en inrichtingen in België (WEB) kunnen worden geraadpleegd op de website van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.

De lijsten van erkende en geregistreerde exploitanten en inrichtingen in de Europese Unie (WEB) kunnen worden geraadpleegd op de website van de Europese Commissie.

 

Federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid,
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Victor Hortaplein, 40 bus 10
1060 Brussel

Contact Center: +32 (0)2 524.97.97

Contactformulier

Gepubliceerd op 11/07/2014 – Pagina laatst aangepast op 11/07/2014

Verwante documenten

Meer over dit thema

ERKENDE BEDRIJVEN (HTML)