Cookies zijn belangrijk voor het goed functioneren van de website en om u een maximaal gebruiksgemak te bieden.
Wat zijn cookies?

Chemicaliën

Een definitie: chemicaliën zijn chemische elementen en hun samenstellingen, in natuurlijke staat of als resultaat van een productieproces. Het gaat dus om twee types.

Bestaande stoffen werden voor 1981 op de markt gebracht. Het gaat om ongeveer 100.000 stoffen. Zij doorlopen een proces waarbij de risico’s worden geëvalueerd door de Europese Unie en de lidstaten. België heeft op dit ogenblik de leiding over het onderzoek naar drie bestaande stoffen: cadmium, cadmiumoxide (dat men vooral aantreft in batterijaccumulatoren) en MDI’s (chemicaliën die worden gebruikt bij de samenstelling van bepaalde lijmsoorten).

Nieuwe stoffen werden na 1981 op de markt gebracht. Zij zijn onderhevig aan een kennisgevingsplicht en moeten voor goedkeuring worden voorgelegd in een van de Lidstaten. De erkenning geldt dan voor de gehele Europese Unie. De bevoegde overheid in elk land (in België: het DG Leefmilieu) onderzoekt de fysisch-chemische eigenschappen, de toxiciteit en de ecotoxiciteit van de stoffen en de etikettering die het bedrijf voorstelt. Het DG Leefmilieu evalueert de risico’s op basis van criteria die werden vastgelegd in Europese reglementen. Het doel van deze studie? De gevaren van deze stoffen voor milieu en gezondheid identificeren en inschatten.

Gevaarlijke preparaten

Gevaarlijke preparaten zijn samenstellingen van diverse chemicaliën. De uitdaging bestaat erin na te gaan of de producten conform zijn aan de opgelegde normen voor etikettering, verpakking, veiligheidsrichtlijnen en bekendmaking van het product bij het antigifcentrum.

Biociden

Biociden zijn producten waarmee schadelijke organismen worden bestreden, maar die niet worden bestempeld als geneesmiddel, of als fytofarmaceutisch of cosmetisch product. Voor deze producten bestaat er een aparte wetgeving. Het DG Leefmilieu doet het vooronderzoek van elke aanvraag tot commercialisering. 

Verkopers van biociden en pesticiden voor gebruik in de landbouw hebben een erkenning nodig. Hierbij wordt de kwaliteit van de verkoper of gebruiker onderzocht. Heeft hij de nodige diploma’s? Beschikt hij over een geschikte opslagruimte?

Federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid,
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Victor Hortaplein, 40 bus 10
1060 Brussel

Contact Center: +32 (0)2 524.97.97

Contactformulier

Gepubliceerd op 30/08/2006 – Pagina laatst aangepast op 30/08/2006

Verwante documenten