Cookies zijn belangrijk voor het goed functioneren van de website en om u een maximaal gebruiksgemak te bieden.
Wat zijn cookies?

Voedingssupplementen – Verrijkte voedingsmiddelen

 Nutriënten

Planten

Andere stoffen

Notificatie

Etikettering van en reclame voor voedingssupplementen

Commercialiseren van voedingssupplementen

Voedingssupplementen zijn voedingsmiddelen in voorgedoseerde vorm. Dat houdt in dat de “horizontale” (algemene) reglementering met betrekking tot etikettering van de voorverpakte voedingsmiddelen (HTML)reclame (.HTML) en additieven (.HTML) ook van toepassing is op voedingssupplementen.

Onder voedingssupplementen wordt verstaan alle voorgedoseerde voedingsmiddelen (capsules, pastilles, druppeltellers,...) die een of meer nutriënten, planten of andere stoffen met een nutritief of fysiologisch effect bevatten. Voedingssupplementen zijn bedoeld als aanvulling op de normale voeding.

Op Europees niveau is er een kaderrichtlijn 2002/46/EG (.PDF) voor voedingssupplementen. Deze richtlijn is een eerste stap naar een volledige harmonisatie van de verschillende nationale wetgevingen.

Op nationaal niveau worden voedingssupplementen gereglementeerd door drie specifieke koninklijke besluiten, een voor nutriënten, een voor planten en een voor andere stoffen.

Het Koninklijk besluit betreffende nutriënten, is eveneens van toepassing op gewone voedingsmiddelen waaraan nutriënten werden toegevoegd, en in het algemeen voorgesteld als zijnde “verrijkte voeding”. Deze producten zijn op Europees niveau gereglementeerd onder Verordening 1925/2006.

 Nutriënten

Voedingssupplementen en gewone voedingsmiddelen die nutriënten bevatten, worden gereglementeerd door het koninklijk besluit van 3 maart 1992 (.PDF).

Dit besluit omvat onder meer:

  • de minimale en maximale gehaltes voor vitamines en mineralen per dagelijkse portie
  • een notificatieprocedure vooraleer producten in de handel gebracht worden
  • eisen voor etikettering en reclame.

De chemische vormen van de vitaminen en mineralen die mogen gebruikt worden, zijn vastgelegd in het ministerieel besluit van 21 mei 2003 (.PDF) en deze voor verrijkte voeding werden vastgelegd in de Verordening 1925/2006.

 TOP

 Planten

Voedingssupplementen die planten bevatten worden gereglementeerd door het koninklijk besluit van 29 augustus 1997 (.PDF).

Dit besluit omvat onder meer:

  • een notificatieprocedure vooraleer voedingssupplementen in de handel gebracht worden
  • eisen voor de etikettering en reclame.

De bijlage van dit besluit omvat 3 lijsten:

 1. een lijst van planten die niet in of als voedingsmiddel mogen gebruikt worden. Dat betekent dat delen, bereidingen of vruchten van deze planten niet als dusdanig geconsumeerd mogen worden en ook niet gebruikt mogen worden bij de bereiding van voedingsmiddelen
 2. een lijst van eetbare paddenstoelen
 3. een lijst van planten die toegelaten zijn in voedingssupplementen. Voor sommige van deze planten zijn per dagelijkse portie maximale gehaltes vastgelegd. Voor die laatste werd er een lijst opgesteld met aanbevolen analysemethoden (.PDF).

 

Op 4 april 2012 werd in het Belgisch Staatsblad een wijzigingsbesluit gepubliceerd voor het Koninklijk Besluit van 29 augustus 1997.
Bekijk de geconsolideerde versie, een presentatie en het overzicht van de aanpassingen voor meer informatie.

OP

Andere stoffen  

Voedingssupplementen die andere stoffen bevatten worden gereglementeerd door het  koninklijk besluit van 12 februari 2009 (.PDF).

Dit besluit omvat onder meer:

 • een notificatieprocedure vooraleer voedingssupplementen in de handel gebracht worden
 • eisen voor de etikettering en reclame

Voor een aantal andere stoffen zijn specifieke eisen opgenomen in het ministerieel besluit van 19 februari 2009 (.PDF).

 TOP

Notificatie

Vooraleer voedingssupplementen in de handel worden gebracht moet er een notificatiedossier worden ingediend bij de overheid.

Een dossiers voor een notificatie moet onder andere de volgende elementen bevatten:

 • een volledige kwalitatieve en kwantitatieve ingrediëntenlijst
 • de nutrititionele analyse
 • gegevens i.v.m. de aanwezigheid en de non-toxiciteit van de actieve stoffen
 • de etikettering van het product.

 

De notificatieprocedure wordt bij voorkeur uitgevoerd via de online toepassing FOODSUP.

Vooraleer men de eerste maal de online toepassing FOODSUP kan gebruiken, dient uit veiligheidsoverwegingen, de verantwoordelijke voor de notificatie, door middel van een formulier, een toegang als local admin aan te vragen bij de bevoegde overheid.

Zodra de toestemming verkregen werd, kunt u zich aanmelden op FOODSUP en kunt u alle notificaties aanmaken. Voor meer informatie over deze toepassing is er een handleiding beschikbaar:

Het is echter nog steeds mogelijk om een papieren versie van een notificatiedossier (model) (.WORD) in te dienen volgens een andere procedure (.PDF).

Voor voedingssupplementen in de vorm van capsules, tabletten, gelulles, … die essentiële oliën van planten bevatten worden bijkomende gegevens i.v.m. de veiligheid van de producten gevraagd. Alle gevraagde gegevens zijn opgenomen in de Data Sheet for Essential Oils and Concretes (.WORD) dat als bijlage bij het notificatiedossier moet gevoegd worden.

Bij de behandeling van de notificatiedossiers worden verificaties uitgevoerd op de opgegeven samenstelling van het product en op het doorgegeven ontwerp van etiket. De kennisgever ontvangt als antwoord een brief die een notificatienummer bevat. Specifieke opmerkingen worden in de brief vermeld indien bij de evaluatie van het dossier inbreuken op de voedingswetgeving werden vastgesteld. In bepaalde gevallen wordt geen notificatienummer toegekend aan het product, met name in het geval van een inbreuk die een directe impact heeft op de veiligheid van het product (overschrijding van de maximale gehaltes, gebruik van te hoog gedoseerde of verboden toevoegsels,…), wanneer het dossier onvolledig is of wanneer een notificatie niet van toepassing is.

 TOP

Etikettering van en reclame voor voedingssupplementen

Voor voedingssupplementen moeten daarnaast een aantal bijkomende vermeldingen verplicht in de etikettering worden opgenomen:

  • de benaming “voedingssupplement”
  • de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH)
  • een waarschuwing voor het overschrijden van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid
  • een waarschuwing dat de producten buiten bereik van kinderen bewaard moeten worden
  • een vermelding dat voedingssupplementen niet gebruikt mogen worden als vervanging voor een gevarieerde voeding
  • het gehalte van de aanwezige nutriënten per aanbevolen dagelijkse portie (dit mag ook grafisch weergegeven worden)
  • de naam van de plant of planten in de taal van de streek, indien deze bestaat, maar ook de wetenschappelijke naam (voor voedingssupplementen die planten bevatten).

 

In de etikettering van en in de reclame voor voedingssupplementen is het verboden:

  • aan het product eigenschappen toe te schrijven ter voorkoming, behandeling of genezing van ziekten alsook toespelingen op dergelijke eigenschappen (de etikettering mag geen therapeutische en/of profylactische beweringen bevatten)
  • te beweren of te suggereren dat een evenwichtige en gevarieerde voeding in het algemeen geen passende hoeveelheden aan nutriënten kan bieden.

 

De voedings- en gezondheidsclaims betreffende levensmiddelen moeten voldoen aan de Verordening 1924/2006. Meer informatie betreffende deze beweringen kunt u terug vinden zowel in de handleiding, als op de website pagina beweringen en reclame voor voedingsmiddelen. Voor de gezondheidsclaims “on hold”, voornamelijk deze met betrekking tot de planten, is de indicatieve lijst (.PDF) van beweringen welke niet als therapeutisch en/of profylactisch beschouwd worden nog steeds van toepassing. 

 TOP

Commercialiseren van voedingssupplementen

De genotificeerde producten kunnen via deze website geconsulteerd worden. Voor meer informatie over deze toepassing is er een handleiding beschikbaar

Gelet op het grote aantal voedingssupplementen dat via apotheken wordt verkocht en aansluitend op de verschillende vragen van apothekers die een officina onder hun verantwoordelijkheid hebben, werd een informatieve nota ter attentie van de officina-apothekers (.PDF) opgesteld.

 

Nuttige Links

voor operatoren: FAVV - Erkenningen, toelatingen en registratie

Europese Commissie - DG Sanco (WEB)

Nubel (WEB)

European Food Safety Authority (WEB)

Raad van Europa (WEB)

DG Dier, Plant en Voeding
Dienst Voedingsmiddelen, Dierenvoeders en andere Consumptieproducten
Eurostation, blok II
Victor Hortaplein 40 bus 10
1060 Brussel
Fax: +32 (0)2 524 73 99
E-mail: apf.sup@gezondheid.belgie.be

Gepubliceerd op 15/01/2016 – Pagina laatst aangepast op 15/01/2016

Verwante documenten

Meer over dit thema

Logo FOOD SUP

Tips en Trucs FOODSUP : lees de gebruikershandleiding