De opkomst van e-health is een feit en volgt een gezamenlijk pad, namelijk het verbeteren van de kwaliteit van de zorg voor de patiënt.

  • In de kijker: De belangrijkste bevindingen op basis van de vragenlijst inzake het Plan van Aanpak voor de implementatie van een geïntegreerd EPD in de Belgische ziekenhuizen hebben we verwerkt in een sectorrapport. De rapporten voor de algemene ziekenhuizen en de “andere” ziekenhuizen kan u hier downloaden.

“Implementatie van een Elektronisch Patiënten Dossier in de Belgische ziekenhuizen” 

Programma van 20 mei 2016

Doelstellingen:
- de ziekenhuizen te ondersteunen in het proces van het opstellen, actualiseren en valideren van het  plan van aanpak,
- nieuwe synergiën tussen de ziekenhuizen op gang te brengen.

Presentaties:
- Toelichting Filosofie BMUC en “To Be” voor de ziekenhuizen
   Dr. G. Buyens

- Doelstelling en verduidelijking “Vragenlijst Plan van Aanpak”
   A. Nelissen

- Processus voor de opmaak van een lastenboek
   J. Rossler et M. Philippe

- Juridische opties aanschaf EPD
  M. Bergiers et L. Goossens

- De uitdaging van e-Gezondheid bij een fusie
  F. Burhin et B. Liénard

Deadline voor de ziekenhuizen:
30/09/16: doorsturen van de ingevulde vragenlijst met betrekking tot het plan van aanpak: ehealthcare@health.belgium.be

- vragenlijst voor de algemene ziekenhuizen

- vragenlijst voor de andere ziekenhuizen


01/06/17: doorsturen van concrete opvraagbare bewijsstukken voor te leggen, die toelaten het stappenplan naar het vooropgestelde eindresultaat te evalueren. (b.v. een contract met een softwareleverancier ,...)
 

Het plan e-Gezondheid
Het e-gezondheidsplan confronteert de gezondheidszorg met nieuwe uitdagingen. Dit vraagt een aanpassing van de organisatie van zorgprocessen, informatiemanagement en taakverdeling tussen de zorgverleners onderling en met de zorginstellingen.

De multidisciplinaire aanpak ten dienste van de kwaliteit van de zorg
Dit plan zal onder meer het delen van gegevens tussen de zorgverstrekkers in de gezondheidszorg stimuleren. Om gegevens te delen , dient elke zorgverlener / zorginstelling een gestructureerd, gecodeerd elektronisch patiëntendossier (EPD) te hebben.

De actiepunten van het plan e-Gezondheid
Dit plan voorziet 20 acties met als doel een gecoördineerde ontwikkeling van initiatieven op het vlak van de e-Gezondheid, gebaseerd op:
- een referentiearchitectuur,
- het betrekken van de patiënt en de parate kennis over e-Gezondheid,
- het uitwerken van een referentieterminologie,
- het faciliteren van de administratie en de communicatie en het invoeren van een effectief overleg tussen alle betrokkenen.

Het actiepunt 2 van het plan e-Gezondheid 
Het  actiepunt 2 van het plan e-Gezondheid voorziet in de opstart van een “accelerator programma” met als doel dat alle ziekenhuizen een geïntegreerd EPD in productie hebben en het effectief gebruiken. De vooropgestelde einddatum is vastgelegd op eind 2018.

Raadpleeg de omzendbrief, de verklarende nota, en de BMUC verklarende nota's voor de algemene ziekenhuizen en voor de andere ziekenhuizen in de rubriek documenten.

Hieronder vindt u alvast de conceptvertaling van het document dat ter bespreking voorligt bij de werkgroep “Meten BMUC”. Let op! Dit document is nog in ontwikkeling. We zullen ervoor zorgen telkens de laatste versie ter beschikking te stellen.

 

Contact information