Wat doet een vroedvrouw?

Een vroedvrouw verleent begeleiding, zorg en advies aan vrouwen vóór en tijdens de zwangerschap, bij de bevalling en de periode na de bevalling.

De vroedvrouw stelt de diagnose van de zwangerschap, schrijft de noodzakelijke onderzoeken en geneesmiddelen voor, verricht de bevalling en verleent de zorg aan het pasgeboren kind en de moeder.

Tijdens de zwangerschap en de bevalling spoort de vroedvrouw eventuele risico’s bij moeder en/of kind op. Bij afwezigheid van risico’s werkt de vroedvrouw autonoom.

Indien een risico wordt vastgesteld, verwijst zij door naar een arts.

Bij zwangerschappen en bevallingen met verhoogd risico handelt de vroedvrouw in samenwerking met de arts en onder diens verantwoordelijkheid. Dit is eveneens zo voor de behandeling van vruchtbaarheidsproblemen en van pasgeborenen die in levensbedreigende omstandigheden verkeren.

Hoe kan u een visum aanvragen?

Uw visum geeft u toegang tot uw beroep en is uw ‘licence to practise’.  U hebt het nodig om uw beroep te kunnen uitoefenen. Het visum wordt uitgereikt door de FOD Volksgezondheid.

Vroedvrouwen die afstudeerden aan een van de volgende onderwijsinstellingen, krijgen hun visum automatisch opgestuurd. Staat uw onderwijsinstelling niet in de lijst?  Vraagt u online uw visum aan bij de FOD Volksgezondheid. U heeft hiervoor een elektronische identiteitskaart en een scan van uw diploma of studieattest nodig.

U heeft voortaan zelf toegang tot uw visum op ons downloadportaal van zodra dit werd toegekend. U kunt het op ieder moment eenvoudig downloaden met uw elektronische identiteitskaart.

Als u een buitenlands diploma hebt en u wilt een visum aanvragen om in België te kunnen werken, volg dan deze procedure.

Hoe kan u een erkenning als vroedvrouw aanvragen?

Als u een diploma van vroedvrouw behaalt, bent u automatisch erkend. U hoeft de erkenning niet aan te vragen en er wordt u geen specifiek document opgestuurd. Uw diploma doet dienst als erkenning.

Hoe kan u de toelating krijgen om geneesmiddelen voor te schrijven?

Om geneesmiddelen te mogen voorschrijven, moet u een specifieke erkenningsaanvraag indienen bij de FOD volksgezondheid aan de hand van dit formulier. U kunt dit formulier met de nodige documenten opsturen via visa@health.fgov.be.

Daarnaast dient u ook over een specifiek RIZIV inschrijvingsnummer als vroedvrouw (dat eindigt met een bekwamingscode “003”) te beschikken. Zo kunnen de geneesmiddelen die u voorschrijft afgeleverd worden door een apotheker en kan de ziekteverzekering tussenkomen in de kosten.

Als u een erkenning heeft om geneesmiddelen te mogen voorschrijven én u heeft een geschikt RIZIV-nummer, dan kunt u voorschriftenboekjes bestellen bij het RIZIV.

Contactadres van het RIZIV:
Email: nursenl@riziv.fgov.be
02/739.74.79 (Call center)

Welke geneesmiddelen mogen vroedvrouwen autonoom voorschrijven?

De lijst van geneesmiddelen die vroedvrouwen autonoom mogen voorschrijven in het kader van de opvolging van normale zwangerschappen, de praktijk van normale bevallingen en de zorg aan gezonde pasgeborenen in en buiten het ziekenhuis, werd aangepast. Raadpleeg de laatste versie van de lijst van geneesmiddelen die de vroedvrouwen mogen voorschrijven (KB van 15 december 2013). 

Hoe wordt de permanente vorming georganiseerd?

De Federale Raad voor de vroedvrouwen is niet meer bevoegd om de inhoud van de permanente opleidingen voor vroedvrouwen goed te keuren (KB van 31 januari 2018). De vroedvrouw zal er zelf over moeten waken dat de inhoud van de permanente opleiding relevant is voor zijn of haar beroepsuitoefening (zoals het geval is voor andere gezondheidszorgberoepen). De inhoud van deze permanente opleiding in overeenstemming is met het beroeps- en competentieprofiel van de Belgische vroedvrouw. De procedure voor de goedkeuring van de inhoud van deze opleidingen, die aanleiding geeft tot een erkenningsnummer voor de opleiding, verdwijnt.

Sinds de 6de staatshervorming zijn de Gemeenschappen bevoegd voor:

  • het behandelen van de aanvragen tot erkenning als vroedvrouw
  • de controle op het naleven van de verplichting tot het volgen van permanente opleiding van 75 uur op vijf jaar om op de hoogte te blijven van de evolutie in de domeinen van de beroepsuitoefening.

Welke overlegorganen bestaan er voor het beroep van vroedvrouw?

De Federale Raad voor de Vroedvrouwen geeft de Minister van Volksgezondheid, op diens vraag of uit eigen initiatief, advies over alle aangelegenheden in verband met het beroep van vroedvrouw, in het bijzonder betreffende de beroepsuitoefening en de kwalificatie hiertoe.

Waar vindt u de lijst met personen die het beroep mogen uitoefenen?

 

De nominatieve lijsten van de zorgberoepsbeoefenaars (Excel bestand) zijn verwijderd van de website.

Dankzij onze zoekmotor voor burgers kunt u nagaan of een beroepsbeoefenaar het recht heeft om een erkende beroepsactiviteit te mogen uitoefenen in de gezondheidszorg in België en voor welke specialiteit. Er bestaat ook een zoekmotor voor de werkgevers (bereikbaar alleen voor de vertegenwoordigers van een organisatie/onderneming).

Beide zoekmotors zijn beschikbaar op onze homepage onder de rubriek “Een erkend beroepsbeoefenaar zoeken”.

 

Wat is de reglementering van het beroep in België?

De wet definieert:

Wat kan u doen indien u als patiënt een klacht heeft over één van deze gezondheidszorgbeoefenaars?

We moedigen u aan om de klacht in eerste instantie onderling te proberen bespreken en uit te klaren. Vaak berust het probleem zich op een misverstand dat met een eenvoudig gesprek verholpen kan worden.

Heeft u een klacht omdat u denkt dat uw patiëntenrechten niet werden gerespecteerd (bv. gebrek aan informatie over uw gezondheidstoestand, moeilijke toegang tot uw patiëntendossier, ontoereikende kwaliteit van de zorgen …), dan kunt u terecht bij een bevoegde ombudsdienst.

Heeft u een klacht over de fysische en psychische geschiktheid van uw beroepsbeoefenaar (bv. vermoeden van dronkenschap, mentale problemen …) of vermoedt u dat iemand het beroep onwettig uitoefent, dan kunt u terecht bij de Federale toezichtscommissie op de praktijkvoering in de gezondheidszorg

Waar vindt u statistieken in verband met het aantal vroedvrouwen in België?

Op de website van de Planningscommissie Medisch aanbod kan u alle gegevens terugvinden via het tabblad 'publicaties'. U kan verder filteren naar “beroep” en “jaar van publicatie”.

U kan op die website jaarstatistieken terugvinden die informatie geven over het totaal aantal beroepsbeoefenaars gemachtigd om het beroep uit te oefenen en de jaarlijkse instroom van nieuwe beroepsbeoefenaars. Daarnaast worden ook rapporten gepubliceerd die informatie geven over het totaal aantal beroepsbeoefenaars actief op de Belgische arbeidsmarkt (zowel binnen en buiten de gezondheidszorg).

Meer informatie over de verzameling, de analyse en de verwerking van de gegevens over het aantal gezondheidszorgberoepsbeoefenaars kan u terugvinden op de pagina planning van de arbeidskracht.

 

Kontaktinformationen

Service Center Gezondheid: 02/524 97 97