• Hoe zijn de beroepen in de geestelijke gezondheidszorg wettelijk geregeld?

In de wet van 10 mei 2015 over de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen staan de normen voor de volgende beroepen in de geestelijke gezondheidszorg:

  • klinisch psychologen (artikel 68/1)
  • klinisch orthopedagogen (artikel 68/2)
  • beoefenaars van de psychotherapie (artikel 68/2/1)

Alle kwaliteits-en veiligheidswaarborgen die in de wet zijn voorzien, gelden nu automatisch ook voor deze beroepen. Ook de wet patiëntenrechten van 22 augustus 2002  en de wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg zijn van toepassing.

  • Vanaf wanneer is de regelgeving van kracht?

De wet die de geestelijke gezondheidszorgberoepen in de wet van 10 mei 2015 integreert, treedt in werking op 1/09/2016. Vanaf dat moment zijn alle rechten en plichten die uit de wet voortvloeien geldig voor de klinisch psychologen, de klinisch orthopedagogen en de beoefenaars van de psychotherapie.

  • Waar vindt u de lijst met personen die een geestelijk gezondheidszorgberoep mogen uitoefenen?

Hier vindt u de lijst van personen die over een visum beschikken voor het uitoefenen van (een deel van) een geestelijk gezondheidszorgberoep.

  • Wat kan u doen indien u een klacht heeft in verband met gezondheidszorgbeoefenaars?

Indien u een klacht heeft over een gezondheidszorgbeoefenaar, moedigen we u aan om de klacht in eerste instantie onderling te bespreken en uit te klaren. Vaak berust het probleem op een misverstand dat met een eenvoudig gesprek verholpen kan worden.

Heeft u een klacht omdat u denkt dat uw patiëntenrechten niet werden gerespecteerd, dan kunt u terecht bij een bevoegde ombudsdienst.

Heeft u een klacht over de fysische en psychische geschiktheid van een beroepsbeoefenaar of vermoedt u dat iemand het beroep onwettig uitoefent, dan kunt u terecht bij de federale gezondheidsinspectie van uw provincie

Contact information

U hebt de FAQ volledig nagelezen en U heeft nog vragen ?

Stuur ze door per mail naar ggzb-pssm@gezondheid.belgie.be