Gezondheidsrisico’s met een internationale draagwijdte vereisen dat er op nationaal niveau beheersplannen worden opgezet, en daarin speelt de FOD Volksgezondheid een centrale rol.