• RMG (Risk Management Group)

 • RAG (Risk Assessement Group)

 • SSC (Strategic Scientific Committee)


Risicobeheer

Bij een bedreiging voor de volksgezondheid nemen de gezondheidsautoriteiten maatregelen om het risico voor de Belgische bevolking zo klein mogelijk te houden.

Surveillance van respiratoire infecties 

Luchtweg virussen circuleren nog steeds substantieel in de samenleving en blijven risicovol voor kwetsbare personen. De overheid, met name de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, is nooit gestopt dit nauw op te volgen en bereidt zich voor op alle mogelijke scenario’s. 

Via een geïntegreerd beheersinstrument (de “Respi Radar”) met indicatoren die zowel de druk op het zorgsysteem weergeven, als de circulatie van SARS-CoV-2 en andere respiratoire pathogenen monitoren, volgen Sciensano, de Risk Assessment Group (RAG) en de Risk Management Group (RMG) de situatie wekelijks op. 

De Respi Radar baseert zich op cijfers afkomstig uit peilpraktijken van huisartsen, ziekenhuizen, woonzorgcentra en waterzuiveringsstations. De gebruikte indicatoren zijn: aantal huisartsconsultaties voor griepachtige klachten en andere luchtweginfecties; aantal griepachtige klachten in woonzorgcentra; aantal ziekenhuisopnames voor ernstige luchtweginfecties (SARI) en hoeveel daarvan met ernstige verwikkelingen; en de concentratie van SARS-CoV-2 in het afvalwater. Daarnaast worden ook de vaccinatiegraden voor Covid-19 en de seizoensgriep opgevolgd door de RMG. 

Voor elk van die indicatoren zijn drempelwaarden bepaald, die bij overschrijding – elk apart of in combinatie - aangeven in welk dreigingsniveau België zich bevindt: code groen, geel, oranje of rood. De RAG beoordeelt het risico en suggereert een kleurniveau wijziging aan de RMG, die op basis van deze RAG aanbeveling en in onderling overleg beslist wanneer het dreigingsniveau wordt gewijzigd. Elk van de dreigingsniveaus kan aanleiding geven tot bijkomende richtlijnen of maatregelen die aanbevolen of opgelegd worden aan de algemene bevolking, aan bepaalde groepen of activiteiten in de samenleving en aan de zorgsector (ziekenhuizen, huisartsenpraktijken, ...). Omgekeerd kan ook “afgeschaald” worden als de waarden weer onder de drempels zakken. 

Specifieke aanbevelingen afhankelijk van de mate van gezondheidsbedreiging 

Op vraag van de minister van Volksgezondheid heeft het Strategisch Wetenschappelijk Comité (CWS) een advies opgesteld dat specifiek is voor elk niveau van mogelijke bedreiging van de gezondheid. Dit advies is aangepast aan de huidige inzichten, wetenschap en lessen uit de afgelopen jaren, en wordt regelmatig bijgewerkt. 

Dit advies, gevalideerd door de RMG, is een ‘kader’ op basis waarvan de RMG aanbevelingen kan doen als dat nodig blijkt, om:  

 • verdere verspreiding van virussen – in het bijzonder naar kwetsbare personen – te verminderen;  
 • druk op het zorgsysteem te verzachten om het toe te laten optimaal te functioneren;  
 • impact op het dagelijkse leven en mentaal welzijn maximaal te beperken, voornamelijk in het onderwijssysteem, de publieke dienstverlening (o.a. openbaar vervoer), de werkplek, naast alle andere.  

Het gevalideerd advies onderscheidt vier dreigingsniveaus: 

 • Code groen of geel: zeer lage circulatie van luchtwegkiemen; de druk op zorginstellingen is onder controle 
 • Code oranje: toenemende druk op het gezondheidszorgsysteem, waarbij een interventie nodig is om het tij te keren 
 • Code rood: hoog risico op en verwachting van overbelasting van het gezondheidszorgsysteem 
 • Code “unknown”: een momenteel nog onbekende en onvoorspelbare luchtwegkiem “X” duikt op, met inherente risico’s zoals bij de aanvang van de Covid-19 pandemie. Deze kiem X wordt natuurlijk niet door de Respi Radar gemonitord. 

Voor elk dreigingsniveau werden specifieke aanbevelingen opgesteld voor de burgers, de werkplek, het onderwijssysteem en de jeugd, het openbaar vervoer, internationale reizen, private bijeenkomsten, publieke bijeenkomsten en events. 

De aanbevelingen bestaan uit de intussen bekende set basis-aanbevelingen (hoest etiquette en hand hygiëne, optimale ventilatie binnenlucht, jaarlijkse vaccinatie voor risicogroepen, gericht gebruik van mondmaskers, en “als je ziek bent blijf je thuis”); naargelang het dreigingsniveau aangevuld met sectorspecifieke bijkomende maatregelen (al dan niet dwingender of verplicht toepassen van bepaalde  basismaatregelen, telewerk, hybride of afstandsonderwijs, afraden of verbieden om te reizen, teststrategie, ontraden of verbieden van private of grote bijeenkomsten, nachtleven en events).  

Zoals hoger vermeld betreft het advies van het SSC een ‘kader’ op basis waarvan de RMG, na zorgvuldige afweging van het type virus, de informatie die beschikbaar is, en de maatschappelijke context, zeer specifieke en gerichte aanbevelingen kan doen als dat nodig blijkt om de drie ultieme doelstellingen te halen: het beschermen van de kwetsbaren, het sparen van de zorgsector, en het vrijwaren van het dagelijkse leven en mentale welzijn van de gehele bevolking. 

De RMG adviseert de bevoegde Ministers, die finaal beslissen of het voor de bevolking bij  aanbevelingen blijft, of dat er zich meer sturende maatregelen opdringen.  

Lees meer over de gedetailleerde aanbevelingen in het document "Suggested measures to be taken in different levels of threat of respiratory infections" en de nota van de RMG die dit advies goedkeurt

Voor meer informatie, neem contact op met: 
 
 • Erika Vlieghe, Steven Van Gucht, Yves Van Laethem (CWS) 
 • Gerlant van Berlaer (RMG) 

 

Actuele risico's

 

CONTACTGEGEVENS ARTSEN INFECTIEZIEKTEBESTRIJDING

Zorgverleners die een besmettelijke ziekte of infectieziekte vaststellen, moeten dit melden aan de arts infectieziektebestrijding van de betreffende gemeenschap of het gewest. Dankzij die melding kan de overheid maatregelen nemen om te vermijden dat nog andere mensen besmet raken.

Brussel
 Waalse Regio en Duitstalige Gemeenschap
Vlaanderen