De MPG is sinds 1 juli 1996 een verplichte registratie in alle Belgische psychiatrische ziekenhuizen (PZ) en psychiatrische afdelingen in de algemene ziekenhuizen (PAAZ).

Wat zijn de doelstellingen van de MPG?

De doelstelling van de MPG, zoals bepaald in het Koninklijk besluit van 1 oktober 2002 voor de PZ en de PAAZ , is het te voeren gezondheidsbeleid ondersteunen voor wat betreft:

  • de vaststelling van de behoeften aan psychiatrische voorzieningen;
  • de omschrijving van de kwalitatieve en kwantitatieve erkenningsnormen
  • de organisatie van de financiering van de psychiatrische ziekenhuizen en diensten,  met inbegrip van de controle op het goed gebruik van de overheidsmiddelen;
  • het uitstippelen van een beleid op basis van epidemiologische gegevens

Welke gegevens en hoe ter beschikking stellen?

De MPG verzamelt op continue wijze gegevens: er worden gegevens genoteerd bij de aanvang van medisch-psychiatrische behandelingen en bij het afsluiten van de behandelingen. De geregistreerde gegevens omvatten onder andere:

  • de diagnose bij opname
  • de socio-economische kenmerken van de patiënt
  • de wijze van opname en van ontslag uit de voorziening
  • de diagnose en overblijvende problemen bij ontslag

Binnen de dienst Data en Beleidsinformatie worden deze gegevens bijgehouden en systematisch verwerkt.

Een overzicht van de te registreren gegevens en de specifieke registratieregels kunt u terugvinden onder de rubriek Richtlijnen.

De gegevens moeten via het beveiligd internetportaal Portahealth aan de FOD Volksgezondheid bezorgd worden. U vindt alle informatie over het internetportaal Portahealth en zijn gebruik terug onder de rubriek Portahealth

Gegevens nodig?

Stap 1:

Surf naar Publicaties om de gegevens die u nodigt heeft, terug te vinden.

Stap 2:

Heeft u de gewenste gegevens niet of niet volledig teruggevonden, stuur uw vragen en/of opmerkingen dan met dit formulier naar adhoc_admDM@health.fgov.be.

Kontaktinformationen

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Directoraat-generaal Gezondheidszorg
Dienst Data en Beleidsinformatie

info.rpmpg@health.fgov.be