De veldproef met genetisch gewijzigde populieren die in 2014 werd opgestart en de veldproef met GGO-maïs die vorig jaar het licht zag, mogen dit jaar allebei worden verdergezet. De bevoegde ministers hebben hiervoor de toelating gegeven.

De genetisch gewijzigde populieren bevatten een gewijzigde houtsamenstelling voor de productie van bio-ethanol. Het doel van de proef is om na te gaan of deze populieren ook onder reële praktijkomstandigheden een biomassa produceren die veel efficiënter naar glucose kan worden omgezet.

Het doel van de proef met genetisch gewijzigde maïs is om meer gegevens te verzamelen over de ontwikkeling van gewassen met een grotere oogstzekerheid en een hogere opbrengst.

De Bioveiligheidsraad heeft voor beide proeven in het verleden al een gunstig advies gegeven. Volgens de raad is het risico voor de volksgezondheid en het leefmilieu, mits het respecteren van strikte voorwaarden, zo goed als onbestaande.

Na evaluatie van het activiteitenverslag en het logboek van deze veldproeven voor het jaar 2015 en op basis van de resultaten van de controles ter plaatse, bleek dat aan al de opgelegde voorwaarden werd voldaan en dat beide veldproeven in 2016 kunnen worden verdergezet. De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu zal ook dit jaar controles op de strikte naleving van deze voorwaarden uitvoeren.

Beslissing verderzetting veldproef met maïs (.PDF)
Beslissing verderzetting veldproef met populieren (.PDF)