Aanvragen, wijzigen of verlengen van een erkenning

stagemeester@gezondheid.belgie.be
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Dienst Gezondheidsberoepen en beroepsuitoefening
Victor Hortaplein, 40 bus 10
1060 Brussel

  • De aanvraag zal worden onderzocht door de Werkgroep stagemeesters van de Raad van de Tandheelkunde.
     
  • De Raad van de Tandheelkunde stuurt een gemotiveerd advies naar de minister. Op basis van dit advies zal de minister u al dan niet een erkenning als stagemeester en als stageplaats toekennen. De Raad kan geen negatief advies uitbrengen voordat u de mogelijkheid heeft gekregen om persoonlijk gehoord te worden door de Raad.


Stopzetten of intrekken van de erkenning

De erkenning wordt toegekend voor een periode van 5 jaar.
Een stagemeester en -plaats die niet meer erkend wenst te zijn, moet dit schriftelijk meedelen aan de FOD Volksgezondheid:

stagemeester@gezondheid.belgie.be
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Dienst Gezondheidsberoepen en beroepsuitoefening
Victor Hortaplein, 40 bus 10
1060 Brussel

De erkenning kan worden ingetrokken door de minister wanneer:

  • de stagemeester of stageplaats niet meer aan de vastgestelde criteria voldoet
  • er gerechtelijke, disciplinaire of administratieve maatregelen tegen de stagemeester zijn genomen
  • de stagemeester schade heeft berokkend aan de rechtmatige belangen van een kandidaat

Meer informatie: stagemeester tandheelkunde