• Wat doet een diëtist?

De diëtist geeft voedings- en dieetadvies om de gezondheid van de patiënt in stand te houden of te verbeteren, of om de (volks)gezondheid te optimaliseren. Dit gebeurt zowel in de preventieve en curatieve gezondheidszorg als in de voedingssector.

Binnen het domein van de gezondheidszorg stelt de diëtist verschillende prestaties op voorschrift van een arts. Zo vertaalt de diëtist het dieetvoorschrift van de arts naar voedingsmiddelen en geeft hij of zij dieetadvies aan de patiënt. Daarbij gaat de diëtist ook na of de patiënt voldoende zelfredzaam is om het gegeven advies op te volgen. In de verschillende fases van de behandeling rapporteert de diëtist aan de voorschrijvende arts.

De diëtist kan ook bepaalde handelingen stellen in opdracht en onder verantwoordelijkheid van een arts, bijvoorbeeld het meten van de lichaamssamenstelling en van het energieverbruik van de patiënt, of het evalueren van de behoefte aan voedingsstoffen of van de interactie tussen voeding en geneesmiddelen bij bepaalde patiënten.

Een diëtist kan in een zelfstandige praktijk werken of tewerkgesteld worden in een ziekenhuis, een rust- en verzorgingstehuis…

Top

 • Welke opleiding moet u volgen om het beroep te mogen uitoefenen?​

De diëtist moet beschikken over een diploma van een opleiding van minstens drie jaar in het voltijds hoger onderwijs, waarvan het opleidingsprogramma voldoet aan de vereisten die opgesomd worden in artikel 3 van het koninklijk besluit van 19 februari 1997. Hierin wordt onder andere vermeld welke theoretische en praktische opleidingsonderdelen er aan bod moeten komen tijdens de opleiding tot diëtist.

Als u voldoet aan deze minimale kwalificatievereisten komt u in aanmerking voor een erkenning en een visum als diëtist. Na het ontvangen van uw erkenning en visum moet u uw beroepskennis en -vaardigheden via bijscholing onderhouden en bijwerken.

De Federale Overheid is bevoegd om de minimale kwalificatievereisten voor de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen te bepalen. De Gemeenschappen zijn bevoegd voor de interpretatie van deze minimale kwalificatievereisten en voor de organisatie van het onderwijs. U vindt meer informatie op hun website:

Top

 • Waar vindt u de lijst met personen die het beroep mogen uitoefenen?

De nominatieve lijsten van de zorgberoepsbeoefenaars (Excel bestand) zijn verwijderd van de website.
Dankzij onze zoekmotor voor burgers kunt u nagaan of een beroepsbeoefenaar het recht heeft om een erkende beroepsactiviteit te mogen uitoefenen in de gezondheidszorg in België en voor welke specialiteit. Er bestaat ook een zoekmotor voor de werkgevers (bereikbaar alleen voor de vertegenwoordigers van een organisatie/onderneming).
Beide zoekmotors zijn beschikbaar op onze homepage onder de rubriek “Een erkend beroepsbeoefenaar zoeken”.

Top

 • Hoe krijgt u een visum om het beroep te mogen uitoefenen?

Nadat u een erkenning hebt ontvangen van één van de Gemeenschappen, ontvangt u automatisch uw visum van de FOD Volksgezondheid. U hoeft dus zelf geen stappen te ondernemen naar ons toe: het is de desbetreffende Gemeenschap die uw dossier opvolgt. 

U heeft voortaan ook zelf toegang tot uw visum op ons downloadportaal van zodra dit werd toegekend. U kunt het op ieder moment eenvoudig downloaden met uw elektronische identiteitskaart (eID) of met de app “Itsme”.

Indien u over een buitenlands diploma beschikt, dient u wel een visum aan te vragen om in België te kunnen werken. U volgt dan deze procedure.

Top

 • Hoe kan u een erkenning aanvragen?

De Gemeenschappen kennen de erkenningen toe:

Top

 • Kan u met een buitenlands diploma werken in België als diëtist?

Indien u het beroep van diëtist wenst uit te oefenen in België met een buitenlands diploma moet u beschikken over een visum en een erkenning of een gelijkwaardigheid van uw buitenlands diploma.

Om een aanvraag te doen volgt u deze procedure.

Top

 • Wat is de reglementering van het beroep in België?

Hoofdstuk 7 van de Gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen bepaalt de basisregels voor de uitoefening van de paramedische beroepen.

Het KB van 2 juli 2009 bepaalt dat de uitoefening van de “diëtetiek” een paramedisch beroep is.

Het KB van 19 februari 1997 bepaalt:

 • De beroepstitel “diëtist”
 • De minimale kwalificatievereisten waaraan men moet voldoen om het beroep van diëtist te mogen uitoefenen.
 • De technische prestaties die een diëtist kan stellen.
 • De handelingen die een arts aan een diëtist kan toevertrouwen.
 • De voorwaarden waaronder de technische prestaties en de toevertrouwde handelingen mogen worden gesteld zoals de noodzaak van een voorschrift.

Top

 • Waar vindt u statistieken in verband met het aantal diëtisten in België?

Op de website van de Planningscommissie Medisch aanbod kan u alle gegevens terugvinden via het tabblad 'publicaties'. U kan verder filteren naar “beroep” en “jaar van publicatie”.
U kan op die website jaarstatistieken terugvinden die informatie geven over het totaal aantal beroepsbeoefenaars gemachtigd om het beroep uit te oefenen en de jaarlijkse instroom van nieuwe beroepsbeoefenaars.
Daarnaast worden ook rapporten gepubliceerd die informatie geven over het totaal aantal beroepsbeoefenaars actief op de Belgische arbeidsmarkt (zowel binnen en buiten de gezondheidszorg).

Meer informatie over de verzameling, de analyse en de verwerking van de gegevens over het aantal gezondheidszorgberoepsbeoefenaars kan u terugvinden op de pagina planning van de arbeidskracht.

Top

 • Waar vindt u meer informatie over de terugbetaling van verstrekkingen?

De verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) komt tegemoet in de prijs van bepaalde verstrekkingen die de diëtist mag uitvoeren. Meer informatie kan u terugvinden op de website van het RIZIV: 

Het is mogelijk dat de aanvullende verzekering een bijkomende terugbetaling voorziet voor bepaalde verstrekkingen. U kan hierover meer informatie krijgen bij uw ziekenfonds.

Top

 • Waar vindt u de adviezen die werden uitgebracht over dit beroep?

U kan de recente adviezen van de verschillende adviesorganen van de FOD Volksgezondheid raadplegen op de website van de advies- en overlegorganen inzake gezondheid.

Top

 • Hebt u nog andere vragen?

U kan meer informatie vinden op de algemene webpagina over de paramedische beroepen. Indien u het antwoord op uw vraag niet kan terugvinden, kan u contact opnemen met het contactcenter

Top

Kontaktinformationen

Service Center Gezondheid: 02/524 97 97