Elk jaar worden buitenlandse patiënten verzorgd in Belgische zorginstellingen. Om de instroom van buitenlandse patiënten in kaart te brengen en de gevolgen ervan voor de wachtlijsten en het zorgaanbod te onderzoeken, richtten het RIZIV en de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu in 2011 gezamenlijk het Observatorium voor Patiëntenmobiliteit op.

De opdrachten van het Observatorium voor patiëntenmobiliteit
Sinds 2011, heeft dit Observatorium volgende opdrachten:

  1. het verzamelen van gegevens inzake patiëntenmobiliteit, meer bepaald over het aantal patiënten die niet ressorteren onder een Belgisch ziekenfonds dat behandeld wordt in Belgische ziekenhuizen, over de behandeling die zij ontvangen, en over hun land van herkomst;
  2. het verzamelen van gegevens over de wachttijden voor de behandeling van de patiënten die ressorteren onder een Belgisch ziekenfonds in Belgische ziekenhuizen;
  3. het faciliteren, onderhandelen en begeleiden van overeenkomsten met buitenlandse zorgverzekeraars. Het Observatorium heeft een leidraad opgesteld voor Belgische ziekenhuizen bij het afsluiten van dergelijke contracten met buitenlandse actoren.
  4. het opbouwen en aanbieden van de nodige expertise bij de bepaling van de prijs van de behandelingen die door ziekenhuizen op de buitenlandse markt aangeboden zullen worden;
  5. de Belgische regering adviseren inzake de uitbreiding van de infrastructuur, het planningsbeleid en de instroom van medici, paramedici en verzorgend personeel in functie van het aantal behandelingen van patiënten die niet ressorteren onder een Belgisch ziekenfonds.

Het observatorium verzamelt gegevens over buitenlandse patiënten die speciaal naar België komen voor verzorging in een Belgisch ziekenhuis. Het Observatorium creëert niet zelf nieuwe gegevensregistratiesystemen. Het RIZIV en de FOD Volksgezondheid sturen het Observatorium de noodzakelijke gegevens voor zover ze daarover beschikken.

De samenstelling van het Observatorium voor patiëntenmobiliteit
Verschillende actoren zijn vertegenwoordigd in het Observatorium:
- 5 vertegenwoordigers van de representatieve werkgeversorganisaties en representatieve organisaties van zelfstandigen
- 5 vertegenwoordigers van de representatieve werknemersorganisaties
- 5 vertegenwoordigers van de verzekeringsinstellingen (ziekenfondsen)
- 5 vertegenwoordigers voor de zorgverleners
- 1 vertegenwoordiger van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
- 1 vertegenwoordiger van de FOD Sociale Zekerheid en de OISZ
- 1 vertegenwoordiger van het RIZIV
- 1 vertegenwoordiger van de Gewestelijke of Gemeenschapsministers bevoegd voor Volksgezondheid (1 per bevoegde Minister)
- 1 vertegenwoordiger van de Federale Minister bevoegd voor Volksgezondheid
 

De jaarverslagen van het observatorium
Het eerste jaarverslag 2012 geeft een overzicht van de activiteiten sinds de start in 2011.

In zijn 2e jaarverslag 2013 geeft het Observatorium een overzicht van zijn activiteiten:
- systemen voor gegevensregistratie verder gezet en concreet uitgewerkt. Die systemen zijn ontwikkeld om info ter beschikking te stellen  over de instroom van buitenlandse patiënten in Belgische ziekenhuizen.
- Analyse van de cijfergegevens over buitenlandse patiënten in België, gebaseerd op de recentste ‘minimale ziekenhuisgegevens (MZG)
- de realisatie van een leidraad voor de Belgische ziekenhuizen. Die kan voor hen een handig instrument zijn tijdens onderhandelingen met buitenlandse zorgactoren, meer bepaald om afspraken te maken over essentiële zaken bij de opname van buitenlandse patiënten.

Het jaarverslag 2014 maakt een analyse op basis van de laatst beschikbare MZG-gegevens met betrekking tot het aantal patiënten (niet-inwoners) in Belgische ziekenhuizen. Het jaarverslag biedt ook een actualisering van de cijfergegevens m.b.t. de periode 2008-2012.

Het jaarverslag 2015-2016 toont aan dat het aantal ziekenhuisopnames van buitenlandse patiënten die zich in België laten verzorgen reeds een aantal jaren stabiel blijft. Het Observatorium heeft de zorgcontracten bestudeerd en heeft ook aandacht besteed aan de wachttijden bij medische beeldvorming en cataract.

Tussentijdse rapport

Het rapport “MZG 2013 is gebaseerd op de gegevens van MZG 2013 waarbij de focus werd gelegd op de patiënten die niet ressorteren onder een Belgische verzekeringsinstelling en die behandeld worden in Belgische ziekenhuizen.

 Alle vragen in verband met dit rapport kunt u per mail naar info.rhmzg@health.belgium.be sturen

Kontaktinformationen

Voor bijkomende informatie, kan u steeds terecht op het adres:

obs_pat_mob@riziv.fgov.be