Alle lidstaten van de Europese Unie hebben op 28/09/2016, tijdens de 61ste vergadering van het Raadgevend forum van EFSA, een verbintenisverklaring ondertekend. Hiermee bevestigen ze hun engagement om bij te dragen aan de doelstellingen van EFSA. Voor ons land hebben minister van Landbouw Willy Borsus en minister van Volksgezondheid Maggie De Block hun akkoord gegeven.

EFSA levert onafhankelijk wetenschappelijk advies over voedselveiligheidskwesties aan de Europese instellingen en lidstaten. Het Europese risico-evaluatiesysteem berust op een netwerk van wetenschappelijke experts en instellingen uit de hele EU. Zij zijn vertegenwoordigd in het Raadgevend Forum van EFSA. Voor ons land zetelt de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu hierin.

De uitdagingen voor de voedselveiligheid zijn niet aflatend, maar de laatste jaren blijft er steeds minder budgettaire ruimte over voor onderzoek, analyses en risico-evaluatie. Er is dus meer dan ooit nood aan een duurzame Europese samenwerking om alle uitdagingen het hoofd te kunnen bieden. Met de verbintenisverklaring onderstrepen de lidstaten hun voortdurend engagement in EFSA. Ze verbinden er zich toe om:

  • deel te nemen aan de wetenschappelijke samenwerking op Europees niveau
  • informatie uit te wisselen
  • coherent te communiceren over risico’s voor de voedselveiligheid.

Sinds de oprichting van EFSA heeft ons land al intensief bijgedragen aan de doelstellingen van EFSA:

  • 11 wetenschappelijke instellingen zijn opgenomen in de ‘artikel 36’ lijst van organisaties die aan projectvoorstellen kunnen deelnemen;
  • 146 experts uit 15 verschillende domeinen maken deel uit van de expertendatabank;
  • tientallen experts nemen dagelijks deel aan wetenschappelijke werkgroepen;
  • de resultaten van de controles van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, van de Voedselconsumptiepeiling en van het wetenschappelijk onderzoek in opdracht van de FOD Volksgezondheid worden doorgegeven, he gaat hier over duizenden gegevens;
  • sinds 2013 hebben de FOD Volksgezondheid en het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid met de Voedselconsumptiepeiling meer dan twee miljoen euro geïnvesteerd in het onderzoek naar de eetgewoonten van de Belgen.Dit is de Belgische bijdrage aan het project van Europese databank van voedselconsumptie (EU-menu) van EFSA.

 

Meer weten :