Vorige week vond in Ierland de jaarlijkse vergadering van het OSPAR-verdrag over de bescherming van het mariene milieu van de noordoostelijke Atlantische Oceaan plaats. Een rapport over de ecologische toestand van mariene soorten en niveaus van vervuiling werd er gelanceerd en benadrukt recente uitdagingen zoals marien zwerfvuil en verzuring. België werd verkozen tot één van de twee nieuwe vice-voorzitters van het verdrag. Het toont de groeiende investering van ons land aan voor de bescherming en het behoud van zeeën en oceanen.

Meer dan 15 besluitvormers op internationaal niveau kwamen samen met als gezamenlijk doel een schone, gezonde en biologisch diverse noordoostelijke Atlantische Oceaan. Het rapport “l’Initial Asessment 2017”, waar Belgische wetenschappers in grote mate hebben toe bijgedragen, toont aan in welke mate hierin vooruitgang is geboekt.

OSPAR pakt verontreiniging veroorzaakt door gevaarlijke en radioactieve stoffen, eutrofiëring (vermesting) en de lozingen van offshore olie- en gasindustrie succesvol aan. Verdere inspanningen voor kwetsbare soorten en habitats (leefgebieden) zijn nodig om tot een goed beheerd netwerk van mariene beschermde gebieden te komen. Het rapport wijst ook op de dramatische situatie van vele soorten zeevogels, waarvan het aantal fors is gedaald sinds de vorige beoordeling in 2010. Marien zwerfvuil is één van de recentere bedreigingen die naar voren zijn gekomen sinds het begin van OSPAR 25 jaar geleden.

Sinds kort beschikt OSPAR over een regionaal actieplan over marien zwerfvuil dat onder andere een geleidelijke stopzetting van de microplastic deeltjes in verzorgings- en cosmeticaproducten omvat. België (Staatssecretaris Philippe De Backer) bereidt zich op nationaal niveau voor om een eigen actieplan aan te nemen over marien zwerfvuil, om de internationale doelstellingen uit te voeren en om een aantal nieuwe initiatieven te nemen.

Met een nieuw trio van een voorzitter en twee vice-voorzitters wil OSPAR zich aanpassen aan de recente uitdagingen rond de bescherming van oceanen.

Meer info: https://www.ospar.org/