Het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek boog zich over de situatie waarbij de arts geconfronteerd wordt met de vraag tot zwangerschapsafbreking om medische redenen wegens een zware foetale pathologie, ontdekt in een laat stadium van de zwangerschap, d.w.z. wanneer de foetus levensvatbaar zou zijn, mocht hij geboren worden.

Na herinnerd te hebben aan het bestaande juridische kader, waaruit blijkt dat er geen wettelijke bepaling is die de wijze van uitvoering van dergelijke zwangerschapsafbreking reglementeert, analyseerde het Comité in zijn advies nr. 71 betreffende de praktijk van late zwangerschapsafbreking om medische redenen deze problematiek en doet het vier aanbevelingen.

 

Het advies is te raadplegen op : www.health.belgium.be/bioeth

Contact information

Secretariaat van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek:

Galileelaan 5/2
5e verd. - zone 35
1210 BRUSSEL
BELGIË

+32 (0)2 524 91 84 - Sophie Bertrand, Coördinator
 
+32 (0)2 524 91 86 - Secretariaat