Van 15 mei  tot en met 15 juli 2018 organiseerde de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een openbare raadpleging over het ontwerp van de actualisering van de Initiële Beoordeling, Goede Milieutoestand en Milieudoelen voor de Belgische mariene wateren.

Deze rapporten werden opgemaakt ter implementatie van Artikel 17 van de Kaderrichtlijn Mariene Strategie. Deze richtlijn verplicht elke Europese lidstaat tot het vaststellen van een mariene strategie die gericht is op bescherming, behoud en herstel van het mariene milieu. Deze richtlijn stelt als doel om tegen 2020 een goede milieutoestand van de Noordzee te bekomen, waarbij tevens een duurzaam gebruik van de mariene wateren wordt gegarandeerd. Door de milieudescriptoren concreet te koppelen aan volksgezondheid, recreatie en economische groei, kunnen belangrijke stappen worden gezet om de negatieve effecten van het menselijk gebruik van de zee te minimaliseren.

Resultaten van de openbare raadpleging

In totaal werden 6 reacties ontvangen, waarvan 2 in naam van een privé-persoon en de andere in naam van een instelling, overheidsdienst, privé-sector,… Na afloop van de raadplegingstermijn werden de ontvangen opmerkingen en voorstellen bestudeerd. Tekstuele verbeteringen werden aangepast in de definitieve rapporten en zorgen voor meer nauwkeurigheid en een betere structuur.

De inhoudelijke opmerkingen werden overgenomen in de definitieve rapporten indien deze als relevant werden beschouwd. Een meer getailleerde verklaring over deze inhoudelijke opmerkingen vindt u hier.

Een evaluatie van de gezondheidstoestand van de Belgische Noordzee door Dhr. Pichot en een antwoord op deze evaluatie vindt u hier:

Omwille van de verscheidene ontvangen opmerkingen en vragen met betrekking tot de visserijbeperkende maatregelen in de Vlaamse Banken vindt u hier meer uitleg over de gevolgde procedure.

U kunt de definitieve rapporten voor de Belgische mariene wateren hier downloaden:

Een overzicht van de resultaten uit deze rapporten is terug te vinden op de website voor de Mariene Strategie: http://odnature.naturalsciences.be/msfd/nl/