Bij een bedreiging voor de volksgezondheid nemen de gezondheidsautoriteiten maatregelen om het risico voor de Belgische bevolking zo klein mogelijk te houden.

De Risk Assessment Group (RAG) analyseert het risico voor de bevolking op basis van epidemiologische en wetenschappelijke gegevens. De Risk Assessment Group bestaat uit:

  • artsen-epidemiologen van Sciensano, het voormalig Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid
  • de gezondheidsautoriteiten van de federale overheid en de deelstaten
  • experten met specifieke kennis over het gezondheidsrisico

Op basis van het advies van de Risk Assessment Group beslist de Risk Management Group (RMG) welke maatregelen nodig zijn om de volksgezondheid te beschermen. De RMG bestaat uit vertegenwoordigers van de gezondheidsautoriteiten en wordt voorgezeten door het National Focal Point voor het Internationaal Gezondheidsreglement.

Als een crisis ernstig wordt, komt de RMG regelmatig samen om alle gezondheidsgerelateerde aspecten van de crisis te beheren. Als er voor die crisis coördinatie tussen verschillende sectoren en administraties nodig is, wordt een crisiscel opgericht in het crisiscentrum van de FOD Binnenlandse Zaken.

Meer informatie: protocolakkoord tussen de Belgische gezondheidsautoriteiten
 

ACTuele RISICo's 

Contactgegevens artsen infectieziektebestrijding

Zorgverleners die een besmettelijke ziekte of infectieziekte vaststellen, moeten dit melden aan de arts infectieziektebestrijding van de betreffende gemeenschap of het gewest. Dankzij die melding kan de overheid maatregelen nemen om te vermijden dat nog andere mensen besmet raken.

Brussel

http://www.ccc-ggc.brussels/nl/gezondheidszorg/aangifte-van-overdraagbare-ziekten

Région wallonne en Duitstalige Gemeenschap

Vlaanderen