DE VOORZITTER VAN HET DIRECTIECOMITE


Tom Auwers

Voorzitter van het Directiecomité    Tot februari 2017 was hij directeur-generaal Strategie en Internationale Relaties bij de FOD Sociale Zekerheid. Hij is experimenteel psycholoog (KULeuven) en heeft een aanvullend diploma van de Vlerick School voor Management en een specialisatie interne audit aan de Universiteit Antwerpen Management School.  Na een academische start aan de Vlerick School en het Leuvense Instituut voor de Overheid werkte Tom Auwers achtereenvolgens als adviseur bij Vlaams minister van Begroting en Gezondheidszorg Wivina Demeester en als expert en vervolgens kabinetschef bij minister van Ambtenarenzaken Luc Vanden Bossche ten tijde van de Copernicushervorming. Hij ontwierp en realiseerde verschillende veranderingsprojecten binnen de federale administratie (Copernicus, NoVO, Optifed) en de Vlaamse administratie (Doelmatigheidsanalyse). Hij doceert en publiceert over performancemanagement in het openbaar bestuur en de nieuwe manier van werken.  Hij is tevens bestuurslid van de Vlaamse vereniging voor Bestuurskunde (VVBB) die de prijs overheidsmanager van het jaar uitreikt.

DE DIRECTEURS-GENERAAL


Pedro Facon

DG Gezondheidszorg — Pedro Facon heeft een masterdiploma politieke wetenschappen (KULeuven) en specialiseerde in overheidsmanagement en audit. Hij was onderzoeker aan het Instituut voor de Overheid (KUL), adviseur strategie en organisatie bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) en werd in oktober 2014 kabinetschef Gezondheidszorg bij minister De Block. Sinds februari 2017 is hij directeur-generaal gezondheidszorg bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. Pedro Facon wil samen met zijn hele equipe en de partners in het overlegmodel en op het terrein een drijvende kracht zijn in de hervormingen die lopend zijn binnen de gezondheidszorg. Een belangrijk element daarbij is het versterken van de relatie met andere federale gezondheidszorgadministraties. Als secretaris van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid zet hij zich ook in voor een goede samenwerking tussen de ministers, kabinetten en administraties van de verschillende bestuursniveaus.

Philippe Mortier

DG Dier, Plant en Voeding  — Philippe Mortier is Doctor in de diergeneeskunde. Na 10 jaar als zelfstandig dierenarts in de provincie Luxemburg werkte hij bij het Instituut voor Veterinaire Expertise. Vervolgens trad hij toe tot de strategische eenheid van het Ministerie van Volksgezondheid en vervolgens tot het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (​FAVV) als directeur Diergezondheid en Veiligheid van dierlijke producten. Sinds 1 januari 2012 is hij directeur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Directoraat-generaal Dieren, Planten en Voedsel.

 

Pierre Kerkhofs

DG Leefmilieu —  Pierre Kerkhofs behaalde een doctoraat in de diergeneeskunde aan de Universiteit van Luik (1986) en werd in 1999 doctor in de wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel. In hetzelfde jaar werd hij benoemd tot hoofd van de afdeling virologie van de NIDO (Nationaal Instituut voor Diergeneeskundig Onderzoek). In 2004 studeerde hij af aan de Vlerick Leuven Gent Management School in het kader van het Middle Management Programme. Sinds juli 2006 is hij gedelegeerd bestuurder van CODA (het Veterinair en Agrochemisch Onderzoekscentrum) en werkt hij nauw samen met de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Voedselveiligheid en Leefmilieu, het Belgisch Voedselagentschap (FAVV) en de Belgische en internationale wetenschappelijke gemeenschappen. Nadat hij in april 2018 als duo-directeur van Sciensano (samensmelting van het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid en het CERVA) - aan de slag ging, is hij sinds januari 2019 directeur-generaal van DG Leefmilieu bij de FOD Volksgezondheid.
 

DE ANDERE DIRECTEURS


Jean-Paul Gabrys

Directeur Bestuur Medische Expertise (MEDEX)

 

 

 

 

Kurt Nys

Stafdirecteur ICT