Traceerbaarheid en veiligheid van producten op basis van tabak


Het systeem voor de traceerbaarheid en veiligheid van producten op basis van tabak dat gemeenschappelijk is voor alle lidstaten van de Europese Unie, wordt in het kader van de toepassing van richtlijn 2014/40/EU inzake tabaksproducten ingevoerd.

Het traceerbaarheidssysteem bestrijdt illegale handel door alle bewegingen van legale tabaksproducten te registreren. De in het systeem vastgelegde informatie maakt het mogelijk om controles en audits in de toeleveringsketen uit te voeren en stelt de overheidsinstanties in staat om te kunnen bepalen waar en wanneer een product op de illegale markt terecht is gekomen.

Naast de informatie die als onderdeel van het traceerbaarheidssysteem wordt verzameld, maken de beveiligingselementen aanwezig op elk tabakspakje het mogelijk om te bepalen of een op de markt gebracht tabaksproduct authentiek of illegaal is.

Sinds 20 mei 2019 moeten alle verpakkingseenheden van sigaretten en roltabak die voor de markt van de Europese Unie worden geproduceerd, een unieke identificatiecode dragen.

Andere producten op basis van tabak zoals sigaren, cigarillo’s, waterpijptabak en nieuwe  tabaksproducten moeten sinds 20 mei 2024 aan deze verplichtingen voldoen. Een overgangsmaatregel maakt het mogelijk dat producten die vóór 20 mei 2024 zijn vervaardigd of in het vrije verkeer zijn gebracht en die niet voldoen aan de bepalingen van het koninklijk besluit van 7 april 2019, tot 20 mei 2026 op de markt mogen worden gebracht.

Op Belgisch niveau 

Artikelen 15 en 16 van Richtlijn 2014/40/EU werden omgezet door het koninklijk besluit van 7 april 2019 betreffende de traceerbaarheid en het veiligheidskenmerk van producten op basis van tabak.

Alle verpakkingseenheden van sigaretten en shag die op de Belgische markt worden gebracht, moeten voorzien zijn van een unieke Belgische identificatiemarkering, verstrekt door Incert. Dit Luxemburgs overheidsbedrijf werd bij ministerieel besluit van 10 april 2019 tot aanstelling van de entiteit belast met de aanmaak en de afgifte van unieke identificatiemarkeringen voor verpakkingseenheden van producten op basis van tabak aangewezen.

Deze unieke identificatiemarkeringen worden via mail aan de fabrikanten bezorgd die ze vervolgens in de vorm van een gegevensmatrix, QR-code of DotCode op de pakjes aanbrengen.

De unieke identificatiemarkeringen bevatten de volgende informatie: de plaats en datum van productie, de fabriek, de voor de productie van de producten op basis van tabak gebruikte machine, de productieshift of het tijdstip van productie, de beschrijving van het product, de beoogde afzetmarkt voor de detailhandel en de beoogde verzendingsroute.

Vervolgens wordt elke beweging gedurende de hele logistieke keten opgelijst en geregistreerd door de marktdeelnemers die de producten op basis van tabak verwerken. Daartoe is het noodzakelijk dat elke marktdeelnemer die actief is in de tabakshandel in het systeem wordt geïdentificeerd. Dit gebeurt via een specifieke identificatiemarkering die ook door Incert wordt verstrekt. Ook de detailhandelaars moeten zo’n identificatiemarkering hebben (https://belgium.ttid.incert-id.eu/havana/).

De veiligheidskenmerken zijn in het fiscaal kenteken geïntegreerd.
 

Meer informatie?

Incert: https://belgium.ttid.incert-id.eu/havana/

Technische helpdesk: support-havana@incert.lu

Europese uitvoeringsverordeningen: