Periodes met hoge temperaturen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid. Hoge temperaturen kunnen ook gepaard gaan met veel ozon in de lucht. Dat komt omdat het hele jaar door vervuilende gassen van het wegverkeer, van verwarmingsinstallaties of van de industrie in de lucht terecht komen. Als de zon op warme dagen op deze gassen schijnt, wordt er ozon gevormd. Die ozon is schadelijk voor onze gezondheid.

Ozon- en hitteplan

Sinds 2005 hebben de verschillende overheden in België een ozon- en hitteplan om een betere bescherming te bieden aan de bevolking en de gevolgen van hitte en ozonpieken tot een minimum te beperken.

Het ozon- en hitteplan is onderverdeeld in 3 fasen:

  • De waakzaamheidsfase loopt van 15 mei tot en met 30 september.
  • Wanneer meerdere warme dagen worden voorspeld, wordt de waarschuwingsfase afgekondigd. De overheden in België waarschuwen op dat moment de bevolking, de gezondheidszorgbeoefenaars, de gezondheidsinstellingen, de lokale besturen en andere partners over de gezondheidsrisico's en de voorzorgsmaatregelen.
  • De alarmfase wordt afgekondigd wanneer de reeds genomen maatregelen versterkt moeten worden door hitte en ozonpieken. In dit geval komen de Risk Assessment Group (RAG) en de Risk Management Group (RMG) samen om over uitzonderlijke maatregelen te beslissen.

Wie is bevoegd?

Door de 6e staatshervorming zijn de regionale overheden sinds 2015 bevoegd voor het ozon- en hitteplan. In de alarmfase neemt de federale overheid een coördinerende rol op.

Bekijk het federale ozon- en hitteplan

Websites van de regionale overheden: