Vergoedingen van pluimvee afgemaakt of geslacht in het kader

van de bestrijding van het influenzavirus type H3 door het Begrotingsfonds

voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_55107

 

De Europese Commissie is op de hoogte gebracht van de uitvoering van die regime, genomen op grond van Verordening (EG) nr. 702/2014 van 25 juni 2014, door de Commissie geregistreerd onder de referentie SA.55107 (2019/XA) op 5 augustus 2019.

 

Na besmetting met het H3-influenzavirus op sommige pluimveebedrijven kan het Sanitair Fonds de eigenaar een vergoeding toekennen voor het waardeverlies dat is geregistreerd als gevolg van de vernietiging of behandeling van broedeieren en het slachten of doden van pluimvee wanneer de FAVV een bevel tot doden, slachten, vernietiging of behandeling heeft uitgevaardigd..

 

Duur van de hulp : tot 31 december 2020 (termijn voor de invoering van dossiers)

 

Rechtsgrondslag :

Koninklijk Besluit van 4 juli 2019 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het influenzavirus type H3 tegen te gaan, artikelen 3 en 4 (http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm NUMAC - 2019030724)

Koninklijk Besluit van 29 september 2019 betreffende de vergoedingen van pluimvee afgemaakt of geslacht in het kader van de bestrijding van het influenzavirus type H3 werd op 8 oktober 2019 gepubliceerd (http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm NUMAC - 2019014901)

 

Inlichtingen betreffende de besmettingen met het influenzavirus type H3 en de bestrijdingsmaatregelen : http://www.afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/h3.asp

 

Voorwaarden voor de ontvangst van steun :

De verantwoordelijke moet zich hebben gehouden aan de bepalingen van

De verantwoordelijke van een pluimveebedrijf waar influenzatype H3 werd aangetroffen,

  • moet de besmette beslagen ruimen binnen de 14 dagen na de datum van het bevel tot ruimen van het FAVV
  • voor vleeskippen ouder dan 14 dagen en zonder symptomen, moet binnen de 30 dagen na de datum van het bevel van het FAVV worden geslacht

 

Procedure voor de vergoedingsaanvraag :

De eigenaar van pluimvee en/of eieren die een dodingsbevel heeft ontvangen, kan per post of e-mail een vergoedingsaanvraag  met de volgende documenten indienen bij de FOD Volksgezondheid :

1.  Dodingsbevel van het FAVV

2.  Resultaat van het laboratorium met de bevestiging dat het beslag positief is voor H3 (DGZ - bevestigd door Sciensano)

3.  Hokkaarten per beslagnummer voor de betrokken periode

4.  Bestemming van het pluimvee (staat in principe  vermeld op het dodingsbevel)

      a.   Indien slachthuis voor doding in slachthuis en nadien vernietiging door Rendac: geen opbrengst

      b.   Indien slachthuis en voedselketen: facturen overmaken voor de verkoop van dit pluimvee en/of de broedeieren

5.  Laadbonnen (CMR)

6.  Naam, adres en bankgegevens van de eigenaar van de te vergoeden dieren om de vergoeding te kunnen uitbetalen

 

Berekening van de vergoedingen :

De vergoeding wordt toegekend voor de levende dieren aanwezig op het moment van de bemonstering die een positief resultaat voor het H3-virus aan het licht heeft gebracht en voor de eieren aanwezig of geproduceerd vanaf die datum.

V = R * (Vw - Vs),

V = vergoeding

R = refactiecoëfficiënt: 90%

Vw = vervangingswaarde

Vs = slachtwaarde of restwaarde eieren

De vervangingswaarde van het pluimvee en/of van de eieren die in aanmerking komen voor een vergoeding, wordt vastgesteld aan de hand van de laatste door de Raad van het Fonds goedgekeurde vergoedingstabellen.

Indien er voor een soort of categorie pluimvee de vernoemde vergoedingstabellen niet bestaan, wordt de vervangingswaarde vastgesteld door een deskundige.

 

Contact :

FOD Volksgezondheid

Galileelaan 5/2

1210 Brussel

E-mail : apf.vetserv@health.belgium.be