avis advies 9372

Ontwerp van KB tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen en strekkende tot het vermijden van situaties die tot een potentieel passief aan radioactief afval en aan te ontmantelen installaties aanleiding kunnen geven.


Dit advies heeft tot doel om specifieke aanbevelingen te formuleren ten behoeve van de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken over een ontwerp van koninklijk besluit inzake radioactief afval en te ontmantelen installaties alsook de bijbehorende uitvoeringsbesluiten van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle.