De IMC Volksgezondheid heeft vandaag opnieuw vergaderd over verschillende domeinen in de aanpak van de COVID-19 pandemie.
 
België tekent in op Europese aankoopprocedure voor het kandidaatvaccin Moderna.
De Europese Commissie voert onderhandelingen in naam van de lidstaten voor de aankoopprocedures van vaccins tegen COVID-19 en legt contracten voor aan de lidstaten. In België heeft het adviescomité dat instaat voor de analyse van de aankoopdossiers een positief advies gegeven voor het kandidaatvaccin van Moderna. De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid heeft dit advies gevolgd. Als dit vaccin een marktvergunning krijgt, zal België het aankopen.
Het Europese contract gaat over de aankoop van 80 miljoen dosissen. België zou daarvan 2 miljoen dosissen aankopen. Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) was midden november 2020 gestart met de doorlopende evaluatie (rolling review) van dit kandidaatvaccin.  Deze adviesprocedure rond aankopen staat los van het toekennen van de vergunning voor het op de markt brengen van een vaccin. Dat blijft een bevoegdheid van het EMA in samenwerking met de bevoegde nationale autoriteiten. Wanneer er door het EMA geen marktvergunning voor het vaccin in kwestie wordt verleend, wordt het contract ontbonden. Er zijn momenteel nog geen vaccins tegen COVID-19 door het EMA vergund.
Midden augustus 2020 gaf het adviescomité al een advies voor het contract voor het kandidaatvaccin van AstraZeneca en de universiteit van Oxford en in november 2020 voor het kandidaatvaccin van Janssen (Johnson & Johnson), Pfizer en BioNTech en CureVac.

De COVID-19 vaccinatiestrategie wordt afgewerkt
De taskforce operationalisering COVID-19-vaccinatiestrategie van het Regeringscommissariaat Corona zit in de laatste rechte lijn. Morgen wordt op een extra IMC de strategie voorgesteld om het vaccinatieprogramma uit te rollen.  De omvang en complexiteit van het vaccinatieprogramma is uniek voor ons land en zal de inzet vragen van vele actoren en middelen. Morgen zal de IMC ook een beslissing nemen over de prioritaire groepen, de fasering, het afsprakenkader tussen de Ministers, de logistieke aspecten over de organisatie van een dergelijke massale vaccinatie, en hoe de communicatie zal georganiseerd worden.
 
Versterking van de geestelijke gezondheidszorg in de eerstelijn
Ten slotte is een protocolakkoord afgesloten over de gecoördineerde aanpak voor de versterking van het psychisch zorgaanbod in het kader van deze pandemie.  Dit akkoord gaat vooral over de versterking van dit zorgaanbod in de eerstelijn via zowel de eerstelijnspsychologische functie als de gespecialiseerde ambulante geestelijke gezondheidszorg. Het akkoord bepaalt ook enkele prioritaire doelgroepen, zoals kinderen en ouders in kwetsbare gezinnen, jongvolwassenen, hulpverleners in de gezondheidszorg en welzijn, mensen met al bestaande geestelijke gezondheidsproblemen, ….  Voor deze versterking worden bijkomende budgetten voorzien.  De betrokken RIZIV-actoren worden uitgenodigd voor een overleg om, rekening houdend met het protocolakkoord, de modaliteiten inzake financiering te bespreken.

Dit persbericht is opgemaakt namens volgende ministers die samen de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid vormen:

  • Wouter Beke – Vlaanderen (voorzitter IMC),
  • Frank Vandenbroucke – Federale Overheid,
  • Christie Morreale – Waals gewest,
  • Valérie Glatigny - Franse Gemeenschap,
  • Bénédicte Linard - Franse Gemeenschap,
  • Alain Maron - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Franse Gemeenschapscommissie,
  • Elke Van den Brandt - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Vlaamse Gemeenschapscommissie,
  • Antonios Antoniadis - Duitstalige Gemeenschap,

 
en Pedro Facon, Regeringscommissaris Corona.
 
De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid wordt georganiseerd en ondersteund door het DG Gezondheidszorg van de FOD Gezondheid.
 
Meer informatie
Vaccins tegen COVID-19