News

 

Nicotine- en CBD-zakjes

 

Het koninklijk besluit van 14 maart 2023 betreffende het verbod op het in de handel brengen van bepaalde gelijkaardige producten verbiedt het in de handel brengen van nicotinezakjes en CBD-zakjes.
Dit koninklijk besluit treedt in werking op 01 juli 2023, behalve voor de kleinhandelaars voor wie het in werking treedt op 01/10/2023.
 

Algemene informatie

 

Gevolgen voor de gezondheid en consumptiegegevens

 

Tabak is een niet te onderschatten probleem voor de volksgezondheid. Tabaksgebruik is de voornaamste oorzaak van de ontwikkeling van longkanker (90% van de gevallen) en is verantwoordelijk voor een derde van alle kankers. Ook veroorzaakt tabak hart- en vaatziekten, infarcten, longemfyseem en andere gezondheidsproblemen. In België doodt tabak bijna 20.000 mensen per jaar. Op wereldschaal overlijden volgens schattingen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) jaarlijks ongeveer 8 miljoen mensen aan de gevolgen van tabak. Op Europees niveau gaat het om bijna 700.000 overlijdens.
 
Dankzij het doorvoeren van tal van maatregelen ter bestrijding van tabaksgebruik is het aantal dagelijkse rokers in België de jongste decennia gedaald van 25,5 % in 1997 naar 15,4 % in 2018. Het aantal gelegenheidsrokers is relatief stabiel gebleven en daalde slechts van 4,8 % in 1997 naar 4,0 % in 2018. Het aantal mensen dat veel rookt (20 of meer sigaretten per dag) vertegenwoordigt daarentegen nog maar 1 persoon op 21, terwijl dat tot 2004 nog 1 op 10 was en 1 op 16 in 2013.
 
De gezondheidsenquête van 2018 geeft eveneens een stand van zaken over het gebruik van de elektronische sigaret. We leren daaruit bijvoorbeeld dat 4,1 % van de bevolking de elektronische sigaret gebruikt op het tijdstip van de enquête: 2,7 % doet dat occasioneel, 1,4 % dagelijks.
 
De FOD Volksgezondheid adviseert dus geen producten op basis van tabak, geen voor roken bestemde kruidenproducten of elektronische sigaretten te gebruiken. Als u rookt,  maar met uw tabaksgebruik wenst te stoppen, raadt de FOD Volksgezondheid aan uw arts of een tabakoloog te raadplegen of naar het nummer 0800/11100 van Tabakstop te bellen om u te laten helpen met stoppen.
 

Internationaal

 

 182 landen hebben de kaderovereenkomst voor de bestrijding van tabaksgebruik van de WGO geratificeerd. Dit is het eerste internationale verdrag dat over gezondheid gaat. Het behandelt alle aspecten die verband houden met de strijd tegen tabak: bescherming van het volksgezondheidsbeleid op het vlak van tabaksbestrijding tegen commerciële belangen, fiscaliteit, bescherming tegen tabaksrook, etikettering, reclame, bestanddelen, afkicken van tabak, educatie, verkoop, milieubescherming, ongeoorloofde handel,…
 
In ons land geldt de Kaderovereenkomst sinds 2006. Om de twee jaar wordt een conferentie georganiseerd met de verdragspartijen, met de bedoeling de toepassing van de overeenkomst te bewaken en protocollen, richtlijnen enz. aan te nemen.
 
In dat kader werd in 2012 het Protocol betreffende de uitbanning van illegale handel in tabaksproducten goedgekeurd. Het doel van dit internationale verdrag is om alle vormen van ongeoorloofde handel uit te schakelen met behulp van een reeks maatregelen die elk land moet invoeren en toepassen in samenwerking met de andere landen. Momenteel hebben 59 Partijen dit Protocol geratificeerd, waaronder ook België, dat het Protocol in februari 2019 heeft bekrachtigd.


 

Europese Unie

 

Op Europees niveau is tabak verantwoordelijk voor bijna 700.000 overlijdens per jaar. Om die epidemie te bestrijden speelt de Europese Unie een belangrijke rol door gemeenschappelijke wetgeving in te voeren en aanbevelingen te formuleren. De twee voornaamste onderdelen van de Europese regelgeving op het vlak van gezondheid en tabak zijn:

  • de richtlijn 2014/40/EU inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaks- en aanverwante producten. Ze reglementeert de emissie, de samenstelling, de etikettering, de traceerbaarheid, de verkoop via het internet… van producten op basis van tabak, elektronische sigaretten en voor roken bestemde kruidenproducten;
  • de richtlijn 2003/33/EU inzake de reclame en sponsoring voor tabaksproducten, die de grensoverschrijdende reclame voor producten op basis van tabak reglementeert.

 
Meer informatie (https://ec.europa.eu/health/tobacco/overview_en)
 
De lidstaten van de Europese Unie werken in het kader van een gezamenlijke actie die deels door de Europese instellingen wordt gefinancierd, samen aan kwesties die verband houden met producten op basis van tabak en met elektronische sigaretten. Die actie is meer bepaald bedoeld om werk te maken van de notificatiegegevens, de mogelijkheden te versterken om de huidige bepalingen uit te voeren, de goede praktijken te bepalen en bekend te maken en instrumenten te ontwikkelen om een strategie door te voeren die op lange termijn mikt op de stopzetting van het tabaksverbruik.
 

Rol FOD Volksgezondheid

 

De overheid maakt van de strijd tegen tabak een prioriteit voor de volksgezondheid. De FOD Volksgezondheid speelt in dat kader een belangrijke rol. De specifieke taken van de FOD zijn:

  • voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het beleid met betrekking tot producten op basis van tabak, voor roken bestemde kruidenproducten en elektronische sigaretten;
  • beheer van de databank met notificatiegegevens van de producten op basis van tabak, de voor roken bestemde kruidenproducten en de elektronische sigaretten;
  • controle op de naleving van de wetgeving ter zake: rookverbod in openbare ruimten, etikettering van de pakjes, samenstelling van de producten, verbod op verkoop aan minderjarigen, reclameverbod,…;
  • actieve deelname aan de strijd tegen tabaksgebruik op Europees niveau en op wereldschaal.
 

NGO

 
  • Tabakstop

 Tabakstop is een dienst die helpt bij het stoppen met roken. Het is een dienst van de Stichting tegen Kanker, gesteund door de overheid. Tabakstop beantwoordt al uw vragen over tabak op het gratis nummer 0800 111 00, elke werkdag van 15 tot 19 uur.
Als u wilt stoppen met roken, biedt Tabakstop u kosteloze ondersteuning in verschillende vormen:
- coaching om te stoppen met roken: acht telefoongesprekken met dezelfde tabakoloog, die u begeleidt bij het stoppen met roken;
- een website met advies, nuttige informatie, tests, getuigenissen van ex-rokers…;
- een Facebookgroep beheerd door tabakologen: een zelfhulpgemeenschap die haar ervaringen deelt op https://www.facebook.com/Tabakstop/;
- een smartphone-app die door tabakologen is ontwikkeld: informatie, quiz, statistieken over stoppen met roken en motiverende beloningen, maar ook een berichtendienst met de tabakologen van Tabakstop en chatmogelijkheden met andere mensen die stoppen met roken.
 

  • De Alliantie voor een Rookvrije Samenleving

 
De Alliantie voor een Rookvrije Samenleving is een samenwerkingsverband van 9 organisaties: Kom op tegen Kanker, de Stichting tegen Kanker, het Vlaams Instituut Gezond Leven, de Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding, de Belgische Cardiologische Liga, de Gezinsbond, le Fonds des affections respiratoires, le Service d’Etude et de Prévention du Tabagisme en  l’Observatoire de la Santé du Hainaut.
 
De Alliantie voor een Rookvrije Samenleving wil een samenleving  waar niemand nog (over)lijdt aan de gevolgen van roken en meeroken. Wij streven we naar een maatschappij waarin ieder kind dat vanaf 2019 wordt geboren, rookvrij kan opgroeien en niet-roken de norm is in de hele samenleving voor alle bevolkingsgroepen. De Alliantie ijvert voor een effectief en coherent anti-tabaksbeleid op alle beleidsniveaus gebaseerd op een duidelijke doelstelling: in 2037, als de baby’s van vandaag volwassen zijn, rookt minder dan 5% van de Belgen en 0% van de jongeren. Met de campagne ‘Generatie Rookvrij’ wil de Alliantie zoveel mogelijk rookvrije omgevingen creëren waar vaak kinderen komen. Dit om hen te beschermen tegen tabaksrook en te voorkomen dat zij beginnen met roken. Want zien roken, doet roken. Daarnaast stimuleren we rokers om met effectieve hulp van hun tabaksverslaving af te geraken.
 
Meer informatie over de campagne Generatie Rookvrij: www.generatierookvrij.be