Oproep tot kandidaten voor het lidmaatschap van het College Klinische Proeven

Het College Klinische Proeven is op zoek naar:

 • vier artsen met ervaring in het uitvoeren of evalueren van klinische proeven;
 • ​twee juristen;
 • twee experten in kwaliteitscontrolesystemen.

Interesse?

 • Voor meer info, raadpleeg de oproep tot indiening van kandidaturen die op 11/02/2021 in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd.
 • Stel u kandidaat door vóór 25/02/2021 een aangetekende brief te sturen naar:

FOD Volksgezondheid
Mevrouw Annick Poncé, waarnemend directeur-generaal Gezondheidszorg
Eurostation Blok II
Victor Hortaplein 40, bus 10
1060 Brussel

Vermeld duidelijk voor welke post u solliciteert. Uw curriculum vitae bevat ten minste volgende gegevens:

 • naam, voornaam en woonplaats;
 • behaalde diploma’s;
 • alle nuttige inlichtingen die toelaten uw geschiktheid als kandidaat te controleren.

Optioneel: stuur uw kandidatuur per mail naar ct.college@health.fgov.be.
 

Opdracht van het College Klinische Proeven

De opdracht van dit College is veelzijdig en bestaat onder andere uit:

 • toezien op de consequente toepassing van de wet,
 • kwaliteitsbewaking van de ethische comités,
 • het formuleren van adviezen betreffende de toepassing van de Europese verordening klinische proeven, de wet en haar uitvoeringsbesluiten.

De oprichting van het College Klinische Proeven binnen de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu staat beschreven in de wet van 7 mei 2017. Deze wet werd aangenomen ter voorbereiding van de inwerkingtreding van de Europese verordening nr. 536/2014 betreffende klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik. Ze vermeldt dat een klinische proef alleen kan worden opgestart indien zowel het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) als een onafhankelijk ethisch comité een gunstig advies hebben uitgebracht.

Momenteel werkt een administratief team binnen het College Klinische Proeven samen met het FAGG aan de opmaak van de procedures om de Europese verordening te kunnen implementeren in België. Het administratieve team zal de Board van het College ondersteunen. De leden van de Board zullen door de minister worden benoemd.
 

Meer info over het College Klinische Proeven

Voor meer informatie over de missie, taken en bevoegdheden van het College, de wet en haar uitvoeringsbesluiten, kan u terecht op www.ct-college.be

Indien u verdere vragen hebt over deze oproep kan u deze richten aan ct.college@health.fgov.be.