Van 12 mei 2021 tot 10 juli 2021 organiseerde de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een openbare raadpleging over het ontwerp van Belgische nationale strategie inzake bestuivers 2021-2030, die naar aanleiding van de inbreng van de deelnemers heeft geleid tot de goedkeuring van een verbeterd einddocument.

De Belgische nationale strategie inzake bestuivers 2021-2030 zou voor de nodige coherentie en samenwerking tussen de diverse belanghebbenden kunnen zorgen en tegelijk in manoeuvreerruimte voorzien om de invoering ervan op de lokale en sectorale omstandigheden af te stemmen.

Ze identificeert drie hoofddoelstellingen, met name:
1. een complete opvolging realiseren van veranderingen in de verspreiding en aantallen van alle soorten bestuivers over het hele land tegen 2025;
2. tegen 2030 de soorten wilde bestuivers die een negatieve trend vertonen inzake omvang en verspreiding van de populatie met 50% verminderen en de soorten met een positieve trend met 50% vermeerderen, ten opzichte van de niveaus in 2019;
3. de jaarlijkse wintersterfte bij bijenvolken terugdringen tot minder dan 15%.

Resultaten van de openbare raadpleging

In totaal ontvingen we 22 antwoorden. Waarvan: 17 individuele antwoorden, 3 als lid van een ngo voor natuurbescherming, en 2 antwoorden van federaties uit de private sector.

Het merendeel van de commentaren waren kwalitatieve beoordelingen in verband met het belang van de aangehaalde thema's, de relevantie van de aanpak en de geïdentificeerde doelstellingen, enz.

Uit de analyse van de commentaren is gebleken dat de grote meerderheid van de respondenten de doelstellingen, taakstellingen en actielijnen van de strategie goedkeurden.

De substantiële commentaren van de ngo's en verenigingen betroffen verbeteringen van de voorgestelde maatregelen.

De experts hebben rekening gehouden met deze opmerkingen en ze verwerkt in de eindversie van de strategie en de zaken juister verwoord.

Onder de punten die werden gesuggereerd tijdens de raadpleging, was er onder meer de suggestie om tuinbouw op te nemen in het toepassingsgebied van de voorgestelde maatregelen, de balans tussen wilde bestuivers en honingbijen te verbeteren, of ook te voorzien in een opvolgings- en rapporteringsmechanisme voor de strategie. 

Het voorstel van strategie werd aangepast in de mate van het mogelijke; soms waren de commentaren contradictorisch.

Goedkeuring van de strategie

De Belgische nationale strategie inzake bestuivers voor 2021-2030 die werd geamendeerd volgens de opmerkingen van de raadpleging, werd ter goedkeuring voorgelegd aan de Interministeriële Conferentie Leefmilieu uitgebreid met Landbouw en Wetenschapsbeleid en werd goedgekeurd op 30 november 2021.

Download de Belgische nationale strategie inzake bestuivers 2021-2030.

Lees het volledige verslag van de openbare raadpleging.

Voor meer informatie over bestuivers