Fabrikanten moeten bepaalde regels volgen voor het op de markt brengen van systemen voor luchtzuivering in strijd tegen Covid-19. Deze regels zijn vastgelegd in een ministerieel besluit waarvan de toepassing onlangs is verlengd tot 29 mei 2022 (MB van 23 november 2021 - corona ventilatie). Deze besluiten bieden een kader voor marktcontrole- en bewakingsacties en verbieden producten die een gezondheidsrisico inhouden.

Opgelet : De bepalingen van het ministerieel besluit van 12 mei 2021, waarbij voorlopig de voorwaarden werden vastgesteld voor het in de handel brengen van luchtzuiveringsproducten in het kader van de strijd tegen SARS-CoV-2 buiten medisch gebruik, zijn sinds 29 mei 2022 niet meer van kracht. In de loop van 2022 zal een nieuwe verordening worden uitgevaardigd.

Fabrikanten van luchtzuiveringssystemen vinden hier alle informatie over het indienen van een dossier. 
Deze verplichtingen hebben geen effect meer vanaf 29 mei 2022. 

Verplichtingen voor fabrikanten

1. Nieuwe technische criteria die zijn toegevoegd aan het ministerieel besluit van 29 november 2021

  • Als er voor een toestel meerdere CADR waarden bereikt kunnen worden, moeten die genoemd worden op het toestel, ofwel in de technische handleiding. Het CADR (“Clean Air Delivery Rate”, geeft het debiet aan gezuiverde lucht per m³/u aan. Sommige apparaten kunnen meerdere waarden hebben en een verschillende CADR voor elk van deze waarden.
  • Als het geluidsvermogen niveau (Lw,A) van het toestel gekend is, moet dit in de technische handleiding vermeld worden. Als deze gegevens niet beschikbaar zijn, moet de fabrikant of diegene die verantwoordelijk is voor het op de markt brengen van het product, dit uitdrukkelijk in de handleiding vermelden.
  • Het geluidsvermogen niveau wordt in decibel (dBA) uitgedrukt en gemeten volgens de normen NBN EN ISO 3741 of NBN EN ISO 3743-2.

2. Registratie van luchtzuiveringssystemen

Opgelet, de formulieren kunnen niet in éénzelfde browsersessie worden geopend. U dient het formulier in de InPrivate (Edge)/incognitomodus (Chrome) te openen. Hoe u dit doet vindt u in de FAQ terug.​
Opgepast, indien steeds hetzelfde formulier opent, dient u uw webbrowser te sluiten, weer terug te keren naar de pagina en opnieuw op de link naar het formulier te klikken.

2.1. Verplichte registratie van luchtzuiveringssysteem

Fabrikanten zijn verplicht hun luchtzuiveringssysteem te registreren bij de FOD Volksgezondheid. Het gaat hierbij zowel om nieuwe als om bestaande systemen die al op de markt zijn.

Opgelet: Indien uw luchtzuiveringsproduct gebruik maakt van een of meer technologieën die een gezondheidsrisico inhouden (zie hieronder), moet u, alvorens uw product te registreren, bij de minister een afwijking aanvragen, zoals bepaald in artikel 5 van het ministerieel besluit. Het formulier voor het indienen van deze aanvraag vindt u in punt 2.3. Systemen die een risico inhouden: aanvraag voor uitzondering (artikel 5)
De afwijkingen worden op individuele basis verkregen.
 
De technologieën die een risico voor de gezondheid inhouden, zijn de volgende:
1° ozon, systemen met koude plasma;
2° systemen die gebruik maken van UV-C en die niet voldoen aan de voorwaarden bepaald in artikel 3, 7° en artikel 4, 8°;
3° de combinatie van UV en fotokatalytische vaste stoffen (hoofdzakelijk TiO2);
4° de ionisatie van de lucht zonder de precipitaten op te vangen;
5° de verneveling van waterstofperoxide.
 
U kunt het document voor het registreren van uw systeem hier invullen en indienen. [Deze link is niet langer actief aangezien de registratieverplichting sinds 29 mei 2022 niet meer geldt].
Raadpleeg de lijst van geregistreerde en gecontroleerde systemen. (Deze lijst wordt regelmatig bijgewerkt, maar geldt alleen voor systemen waarvoor vóór 29 mei 2022 een registratiedossier is ingediend).
 
2.2. Claims over doeltreffendheid/ongevaarlijkheid: verplicht indienen van aanvullend dossier

Fabrikanten die claims over de doeltreffendheid en ongevaarlijkheid van hun systemen willen communiceren, moeten hiervoor nog een aanvullend dossier indienen.

 U kunt het document voor dit aanvullend dossier hier invullen en indienen. [Deze link is niet langer actief aangezien de registratieverplichting sinds 29 mei 2022 niet meer geldt]

2.3. Systemen die een risico inhouden: aanvraag voor uitzondering (artikel 5)

Het ministerieel besluit verbiedt systemen die een gezondheidsrisico inhouden, zoals bepaalde UVC-lampen met directe straling en producten die ozon genereren, die de lucht ioniseren of koud plasma gebruiken. De Minister van Volksgezondheid kan uitzonderingen toelaten op basis van een advies van de FOD Volksgezondheid. Fabrikanten moeten hiervoor een aanvraag tot uitzondering indienen bij de FOD Volksgezondheid, die hun dossier zal onderzoeken.

U kunt het document voor deze aanvraag voor uitzondering hier invullen en indienen. [Deze link is niet langer actief aangezien de registratieverplichting sinds 29 mei 2022 niet meer geldt].

Raadpleeg de lijst van systemen met uitzondering. (Deze lijst wordt regelmatig bijgewerkt, maar geldt alleen voor systemen waarvoor vóór 29 mei 2022 een registratiedossier is ingediend).

 Hulp nodig? Neem contact met ons op via corona-ventilation@health.fgov.be.

Verplichtingen en aanbevelingen voor de horeca-, sport- en evenementensector

In de horeca-, sport- en evenementensector zijn uitbaters van publieke ruimtes verplicht een actieplan uit te voeren wanneer de CO2-meter aangeeft dat de waarde van 900 ppm CO2 is overschreden. Het actieplan moet alle maatregelen omvatten om de lucht te verversen. 

Het gebruik van een luchtzuiveringssysteem is een van de mogelijkheden om binnenshuis voor een goede luchtkwaliteit te zorgen. Het wordt daarom sterk aanbevolen in alle besloten ruimtes waar publiek of personeel aanwezig is.

Indien u wil gebruik maken van een luchtzuiveringssysteem, kan u de lijst van geregistreerde en gecontroleerde systemen raadplegen. (Deze lijst wordt regelmatig bijgewerkt, maar geldt alleen voor systemen waarvoor vóór 29 mei 2022 een registratiedossier is ingediend).

Respecteren van de basisregels

De Hoge Gezondsheidsraad beveelt verluchting en ventilatie aan om de overdracht van Covid-19 via de lucht te beperken in publieke ruimtes. Tegelijk waarschuwt ze er ook voor dat geen enkel zuiveringssysteem kan garanderen dat de lucht 100% virusvrij is. Het respecteren van de basisregels, zoals het dragen van een masker, het wassen van de handen, het bewaren van de noodzakelijke afstand en het schoonmaken van oppervlakken blijft dus steeds noodzakelijk.

Hulp nodig? Neem contact met ons op via corona-ventilation@health.fgov.be(link stuurt een e-mail)

De informatie op deze pagina houdt rekening met de meest recente beslissingen van het Overlegcomité en de uitvoeringsmaatregelen die genomen zijn door de verschillende betrokken regeringsniveaus op 29 november 2021. Gelieve er rekening mee te houden dat deze beslissingen en maatregelen regelmatig worden gewijzigd in functie van de gezondheidssituatie.