Van 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021 organiseerde de Dienst Marien Milieu van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een openbare raadpleging over het ontwerp van het maatregelenprogramma voor de Belgische mariene wateren, in het kader van de Mariene Strategie.

Het maatregelenprogramma voor de Belgische mariene wateren omvat een waaier aan maatregelen die betrekking hebben op verschillende milieuaspecten zoals biodiversiteit, bodemintegriteit, onderwatergeluid en waterkwaliteit. Het betreft onder meer sensibiliseringsacties, bijkomende controle en handhaving en milieuherstellende maatregelen.

Resultaten van de openbare raadpleging

In totaal werden 120 opmerkingen van 8 instellingen of privépersonen ontvangen (2 wetenschappelijke instellingen, 1 agentschap, 1 havenbestuur, 3 privépersonen en 1 consortium van ngo’s). Na afloop van de raadpleging werden de ontvangen opmerkingen en voorstellen bestudeerd. Tekstuele verbeteringen werden aangepast in het definitieve programma om de accuraatheid te verbeteren. De inhoudelijke opmerkingen werden overgenomen in het definitieve programma indien deze als relevant werden beschouwd.

Een gedetailleerde verklaring geeft een overzicht van alle ontvangen opmerkingen en de antwoorden hierop. Ze geeft dus weer hoe rekening werd gehouden met de opmerkingen.

Context van het maatregelenprogramma

Het programma werd opgemaakt in uitvoering van artikel 13 van de Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRMS). Die verplicht elke Europese lidstaat om een mariene strategie op te stellen voor de bescherming, het behoud en het herstel van het mariene milieu. De richtlijn stelt als doel om een goede milieutoestand van de Noordzee te bereiken en een duurzaam gebruik van de mariene wateren te garanderen.

Het maatregelenprogramma beantwoordt ook aan de instandhoudingsdoelstellingen van de Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn (Natura 2000). Natura 2000 en de Mariene Strategie zijn immers onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een goede milieutoestand en duurzaam gebruik van het marien milieu zijn essentieel om Natura 2000-gebieden uit te bouwen die gezonde habitats herbergen en waar beschermde soorten voorkomen. De bescherming van de habitats en soorten in deze Natura 2000-gebieden zijn op hun beurt belangrijk om de biodiversiteitsdoelen uit de Mariene Strategie te bereiken.

Bovendien zijn een aantal maatregelen vereist voor zowel het bereiken van de goede milieutoestand als voor het beschermen van habitats en soorten binnen de Natura 2000-gebieden. Het gaat bijvoorbeeld om de bescherming van de zeebodem, het herstel van grindbedden en een methodiek voor de beoordeling van cumulatieve effecten.

Raadpleeg de resultaten van de openbare raadpleging over de instandhoudingsdoelstellingen en de beheerplannen voor Natura 2000 in de Belgische Noordzee (2022-2027).

Het definitieve programma

Het maatregelenprogramma voor de Belgische mariene wateren (2022-2027), aangepast in functie van de opmerkingen ontvangen tijdens de raadpleging, werd op 25 januari 2022 goedgekeurd door de Interministeriële Conferentie Leefmilieu.

Beschikbare documenten:

Meer info over de Kaderrichtlijn Mariene Strategie