Van 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021 organiseerde de Dienst Marien Milieu van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een openbare raadpleging over het ontwerp van de instandhoudingsdoelstellingen en het ontwerp van de beheerplannen voor Natura 2000 in het Belgische deel van de Noordzee.

Tot nu toe werd 37% van onze Noordzee als beschermd gebied (Natura 2000-gebied) aangewezen. De instandhoudingsdoelstellingen voor Natura 2000 in het Belgische deel van de Noordzee beschrijven overkoepelende doelen voor de te beschermen habitats en soorten. Deze worden, waar mogelijk, uitgewerkt met meer concrete operationele doelen. De beheerplannen voor Natura 2000 in het Belgische deel van de Noordzee (2022-2027) geven een overzicht van de verschillende maatregelen die aangenomen zijn en acties die hiervoor in de komende jaren uitgevoerd moeten worden.

Resultaten van de openbare raadpleging

In totaal werden 80 opmerkingen ontvangen van 5 instellingen of privépersonen (1 wetenschappelijke instelling, 1 overheidsdienst, 1 bedrijf, 1 privépersoon en 1 consortium van ngo’s). 20 reacties hadden betrekking op het ontwerp van de instandhoudingsdoelstellingen voor Natura 2000 in het Belgische deel van de Noordzee; de resterende 60 opmerkingen betroffen de beheerplannen voor Natura 2000 in het Belgische deel van de Noordzee (2022-2027).

Alle ontvangen opmerkingen en voorstellen werden bestudeerd. Tekstuele verbeteringen werden aangepast in de definitieve instandhoudings-doelstellingen en beheerplannen om de accuraatheid te verbeteren. De inhoudelijke opmerkingen werden overgenomen in de definitieve instandhoudingsdoelstellinen en beheerplannen indien deze als relevant werden beschouwd.

De opmerkingen over de instandhoudingsdoelstellingen hadden vooral betrekking op:

  • de nood om instandhoudingsdoelstellingen waar mogelijk gebiedsspecifiek te formuleren
  • het gebruik van overkoepelende en operationele instandhoudingsdoelstellingen en de voorziene monitoring
  • enkele specifieke instandhoudingsdoelstellingen, vooral voor de te beschermen vogels

Met betrekking tot de beheerplannen (2022-2027) gingen de opmerkingen over:

  • de methodiek gebruikt voor het opstellen van de beheerplannen
  • de verschillende specifieke maatregelen waaronder deze met betrekking tot de passende beoordeling, de methodiek voor het beoordelen van cumulatieve effecten, de exploratie naar een marien reservaat, de afbakening van bodemintegriteitszones, natuurherstel enz.

In een aantal van deze opmerkingen werd duidelijk de bezorgdheid geuit betreffende de correcte en voldoende ambitieuze uitvoering van de voorgestelde maatregelen. Andere opmerkingen bevatten dan weer suggesties betreffende de uitvoering van maatregelen, waarbij onder andere samenwerkingsmogelijkheden voorgesteld werden.

Een gedetailleerde verklaring geeft een overzicht van alle ontvangen opmerkingen en de antwoorden hierop. Ze geeft dus weer hoe rekening werd gehouden met de opmerkingen.

Context van de instandhoudingsdoelstellingen en beheerplannen

De Europese Habitat- en Vogelrichtlijn verplicht de lidstaten beschermde gebieden (Natura 2000-gebieden) in te stellen voor de bescherming van habitats en soorten.

Om tot een goed beheer van de Natura 2000-gebieden te komen, vraagt de Europese Commissie dat er instandhoudingsdoelstellingen vastgelegd worden en dat er beheerplannen opgesteld worden. Die geven aan wat er binnen het Belgische deel van de Noordzee nagestreefd en ondernomen wordt om de ‘gunstige staat van instandhouding’ van de beschermde habitats en soorten te herstellen of te behouden.

Om het beleid rond de Natura 2000-gebieden te versterken, wordt er ingezet op de afstemming met de Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRMS). Hiervoor werden de instandhoudingsdoelstellingen afgestemd op de geactualiseerde KRMS-milieudoelen uit 2018 en werden de bestaande beheerplannen herzien op basis van het nieuwe maatregelenprogramma voor de Belgische mariene wateren – Natura 2000 en Kaderrichtlijn mariene strategie Art.13.

Raadpleeg de resultaten van de openbare raadpleging over het maatregelenprogramma voor de Belgische mariene wateren (2022-2027).

De definitieve instandhoudingsdoelstellingen en beheerplannen

De instandhoudingsdoelstellingen voor Natura 2000 in het Belgische deel van de Noordzee, aangepast in functie van de opmerkingen ontvangen tijdens de raadpleging, werden op 11 januari 2022 goedgekeurd  door de minister voor Noordzee en op 28 januari 2022 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

De aangepaste beheerplannen voor Natura 2000 in het Belgische deel van de Noordzee (2022-2027) werden op 1 februari goedgekeurd door de minister.

Beschikbare documenten:

Meer info over natuurbescherming:
www.onzenoordzee.be > rubrieken ‘natuurlijke biodiversiteit’ en ‘activiteiten’ (waaronder natuurbescherming en -herstel)