Resultaten van de openbare raadpleging

Van 15 juni 2021 tot en met 14 september 2021 organiseerde de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een openbare raadpleging over het ontwerp van het Nederlands Waterprogramma 2022-2027, voor rekening van de Nederlandse overheid. Dit programma geeft de hoofdlijnen weer van het nationale Nederlandse waterbeleid en de uitvoering ervan in de rijkswateren en -vaarwegen.

Het Belgische publiek kreeg inspraak bij de opstelling van het Nederlands Waterprogramma 2022-2027 omdat het niet te verwaarlozen effecten op het mariene milieu in de Belgische zeegebieden kan hebben.

Tijdens de raadpleging werden geen bijdragen ontvangen. De minister van Noordzee heeft wel een antwoord overgemaakt aan de Nederlandse bevoegde autoriteiten, op 23 september 2021. Deze bijdrage integreert de opmerkingen van de federale en de Vlaamse overheid op dit ontwerpprogramma, verzameld aan de hand van een bevraging binnen de Structuur Kustwacht. De belangrijkste thema’s die daarin aan bod kwamen waren:

  • de vraag naar een nauwere samenwerking tussen beide landen;
  • de noodzaak om de impact van dit ontwerp van programma op het Belgische Natura 2000-gebied Vlakte van de Raan te evalueren, zoals voorgeschreven;
  • de nood om de gecumuleerde impact van dit ontwerp van programma zo goed mogelijk in te schatten.

De Nederlandse overheid zal het Nederlands Waterprogramma 2022-2027 in maart 2022 aannemen.

Meer informatie vind je op www.consult-leefmilieu.be