Volgend op de beslissingen van het Overlegcomité van 4 maart heeft ook de IMC Volksgezondheid de test-, isolatie- en quarantainestrategie verder verfijnd op basis van de huidige epidemiologische situatie. Hiervoor heeft de IMC een globaal schema goedgekeurd dat toelaat om deze strategie in de toekomst sneller te activeren waardoor de viruscirculatie sneller kan ingedijkt worden. Daarnaast heeft de IMC vijf scenario’s voor een toekomstige vaccinatiestrategie 2022 goedgekeurd.  
Zowel de IMC-beslissingen over de test-, isolatie- en quarantainestrategie, als de vaccinatiestrategie zijn gebaseerd op adviezen van, respectievelijk, de Risk Assessment Group (RAG) en de Risk Management Group, en de Taskforce Vaccinatie.

 
Test-, isolatie- en quarantainestrategie
Volgens de RAG situeren we ons momenteel op niveau 2 van de epidemiologische situatie. Dit betekent dat de viruscirculatie nog steeds hoog is en dat personen met symptomen zich moeten blijven testen, en isoleren wanneer ze positief zijn.    
Vanaf 17 maart 2022 zijn er voor de algemene bevolking, in het kader van een hoog risico contact, enkel nog maatregelen voor hoog risicocontacten binnen het huishouden.  In dit geval is er geen verplichting meer tot testen of quarantaine, maar is er wel nog een sterke aanbeveling voor iedereen (gevaccineerd en ongevaccineerd) om gedurende 7 dagen na het hoog risicocontact een mondmasker te dragen bij contacten buiten het huishouden of, indien een mondmasker niet mogelijk is, een dagelijkse zelftest te doen. Deze aanbeveling geldt voor personen vanaf de leeftijd van 6 jaar en ouder.  Systematische testing van hoog risicocontacten en eventuele quarantaine blijven behouden in geval van uitbraken in kwetsbare groepen (bv. woonzorgcentrum), na analyse door de verantwoordelijke arts. Personen die een verhoogd risico lopen op ernstige COVID-19 (bv. omwille van immunosuppressie) kunnen na een hoog-risicocontact ook steeds met PCR getest worden als hun behandelende arts dat nuttig acht.  Het volledige advies van de RMG is hier beschikbaar.   
 
De toegankelijkheid van de testen wordt gegarandeerd doordat de testcentra voorlopig behouden blijven.  Het blijft ook mogelijk om Rapid Antigen Testen (RAT) af te laten nemen bij de apotheker.
In uitvoering van de eerdere beslissing van het Overlegcomité zullen voortaan ook herstelcertificaten op basis van een positieve RAT afgeleverd worden. Deze herstelcertificaten zijn beschikbaar en geldig vanaf de 12e dag na de staalafname van de positieve RAT en blijven geldig tot de 180e dag na de staalafname. Dergelijke certificaten kunnen vanaf vandaag aangemaakt worden; ook voor vroegere positieve RAT testen (die niet langer dan 180 dagen geleden zijn afgenomen), zal over enkele dagen een dergelijk certificaat aangemaakt kunnen worden.

Interfederale samenwerking rond testing en tracing wordt verdergezet
De interfederale samenwerking rond testing en tracing zijn essentiële elementen gebleken in het crisisbeheer. Onder coördinatie van het interfederaal comité testing en tracing zijn verschillende zaken ontwikkeld zoals de databanken voor testcodes, vaccinaties, de coronalert app en de covid safe app, allerlei online tools (citizen form, self assessment tool, reservatietoepassingen), enzomeer. Deze vruchtbare samenwerking wordt verder gezet zodat men nog beter voorbereid is op eventuele toekomstige gezondheidscrises. 
 
Toekomstscenario’s voor vaccinatiestrategie 2022
Op basis van een advies van de Taskforce Vaccinatie heeft de IMC vijf mogelijke scenario’s voor een verdere vaccinatiecampagne 2022 goedgekeurd. Deze scenario’s zijn opgemaakt op basis van de huidige medische en wetenschappelijke kennis. Van zodra een boostercampagne nodig blijkt, zal de IMC snel een beslissing kunnen nemen en het nodige in het werk stellen om de campagne te starten. Dit zal, zoals altijd, gebeuren op basis van de dan beschikbare medische, wetenschappelijke en epidemiologische informatie. Het meest plausibele scenario start met de toediening van de 2de boosterdosis in de herfst, te beginnen met de meest kwetsbare personen vanwege hun leeftijd (bewoners van woonzorgcentra, en personen van 75 jaar en ouder). Samen met de griepvaccinatie kan dan de 2de booster worden aangeboden aan de groepen met het hoogste risico of die het meest worden blootgesteld (zorgverleners, oudere personen, immuungedeprimeerden of personen met comorbiditeiten).  De Taskforce Vaccinatie zal vrijdag 11 maart haar integrale advies publiceren en toelichting geven op haar persbriefing van 12 maart.  
 
Verplicht mondmasker in ambulante en residentiële zorgvoorzieningen
Het Overlegcomité van 4 maart 2022 besliste om het mondmasker vanaf de leeftijd van 12 jaar verplicht te houden in de ambulante en residentiële zorgvoorzieningen.  De IMC Volksgezondheid heeft vandaag de algemene principes verder verduidelijkt.
 
Het dragen van een mondmasker blijft verplicht voor :

 • Alle professionals die vallen onder de wet van 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen (met uitzondering van de logopedisten en de psychologen). Het gaat dus om alle artsen, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, apothekers, …
 • Alle patiënten tijdens hun aanwezigheid in het praktijkgebouw van de voornoemde professionals;
 • Al het personeel, en alle bezoekers en patiënten van ziekenhuizen en apotheken.

 
In Brussel, Ostbelgien, het Waals Gewest en de Federatie Wallonië-Brussel is er geen mondmaskerplicht in de voorzieningen van de kinder- en jeugdsector. De afspraken omtrent de Vlaamse zorg- en welzijnsvoorzieningen worden verder gemaakt binnen de Taskforce zorg in Vlaanderen.
 
De bevoegde diensten zullen in de komende dagen de regels verder verfijnen en verduidelijken, en hierover communiceren naar de betrokken professionals en sectoren.
 
De IMC roept alvast alle medewerkers én bezoekers van ambulante en residentiële zorgvoorzieningen op deze verplichting na te leven zodat kwetsbare personen extra beschermd worden.
 
Deze persmededeling is gezamenlijk opgesteld namens de ministers die de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid vormen:

 • Christie Morreale - Waalse regering (Voorzitster IMC),
 • Wouter Beke - Vlaamse Regering,
 • Frank Vandenbroucke - Federale Regering,
 • Valérie Glatigny – Franse Gemeenschapsregering,
 • Bénédicte Linard - Franse Gemeenschapsregering,
 • Alain Maron - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Franse Gemeenschapscommissie,
 • Elke Van den Brandt - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Vlaamse Gemeenschapscommissie,
 • Antonios Antoniadis - Regering van de Duitstalige Gemeenschap,

en Pedro Facon, regeringscommissaris Corona.
De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid wordt georganiseerd en ondersteund door het DG Gezondheidszorg van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.