1. Het kadaster
 2. Juridische basis
 3. Bron, uitwisseling en publicatie van de gegevens

 

Het kadaster

Het kadaster (eCad) is de databank van alle beroepsbeoefenaars die in België het recht hebben om een erkende beroepsactiviteit te mogen uitoefenen in de gezondheidszorg. Alle beroepen die hier zijn opgenomen, bevinden zich in gecoördineerde wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen van 10 mei 2015. Meer dan 650.000 erkende gezondheidszorgbeoefenaars zijn momenteel in het kadaster opgenomen.
 
De gegevens in eCad zijn van verschillende orde:

 • (professionele, persoonlijke) identificatiegegevens,
 • gegevens betreffende het visum en de erkenning (toelating om een beroep uit te oefenen),
 • beknopte socialezekerheidsgegevens,
 • de gegevens die vrijwillig door een beroepsbeoefenaar ter beschikking worden gesteld en op haar of hem betrekking hebben.

Het beheer en het onderhoud van deze gegevens is toevertrouwd aan de dienst Gezondheidsberoepen en Beroepsuitoefening van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en wordt uitgevoerd via de informaticatoepassing eCad. eCad is in feite een bestaand systeem voor het beheer van de verschillende administratieve processen voor de uitreiking van de visa (federale bevoegdheid) en de erkenningen van de gezondheidszorgbeoefenaars (bevoegdheid van de gemeenschappen).
 
Over het algemeen worden met de registratie van deze gegevens drie doelstellingen nagestreefd:

 • de gegevens verzamelen die nodig zijn voor de uitvoering van de taken van de Planningscommissie;
 • de uitvoering van de wettelijke opdrachten van de administraties alsook de uitwisseling van de gegevens tussen de overheidsinstanties mogelijk maken;
 • de communicatie met en tussen gezondheidszorgbeoefenaars verbeteren.

 

​Juridische basis

De juridische basis is de gecoördineerde wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen van 10 mei 2015 in de artikelen 97 en volgende. De wet vermeldt: "Voor elke beroepsbeoefenaar van een gezondheidszorgberoep bedoeld in deze wet worden identificatiegegevens en gegevens in verband met hun erkenning en bepaalde aspecten van hun beroepsactiviteit in een [permanente] federale databank van de beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen geregistreerd en bijgehouden". In deze wet worden ook de doeleinden van de behandeling, het soort bedoelde gegevens, de bron van deze gegevens en de verschillende partners die toegang kunnen krijgen tot deze gegevens in het kader van de uitvoering van hun taken van openbaar belang, gespecificeerd.


Het bestaan van het kadaster gaat echter vooraf aan de gecoördineerde wet. Hiervoor bestonden dezelfde bepalingen in een wet van 2003 betreffende de oprichting van de federale gegevensbank van gezondheidszorgbeoefenaars (B.S. 26/02/2003) die het koninklijk besluit nr. 78 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen heeft gewijzigd.
 

Bron, uitwisseling en publicatie van de gegevens

De 6de staatshervorming heeft geleid tot verschillende wijzigingen in de competenties op het vlak van de erkenning van gezondheidszorgbeoefenaars. Tot 30 juni 2014 was de dienst Erkenning van de Gezondheidszorgberoepen van de FOD Volksgezondheid belast met de erkenning van de gezondheidszorgbeoefenaars.
 
Sinds 1 juli 2014 zijn de Federatie Wallonië-Brussel, de Vlaamse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap verantwoordelijk voor het toekennen van de erkenningen aan de gezondheidszorgbeoefenaars.
 
De federale overheid blijft evenwel normen vaststellen voor de erkenningen, toelatingen afleveren voor de uitoefening van een beroep (visa, artikel 145, artikel 146) en de erkenning verlenen van de stageplaatsen en -meesters voor de artsen, tandartsen, apothekers en geestelijke gezondheidsbeoefenaars. De gemeenschappen volgen de stages op.
 
Via de publicatie "Schema van het traject van de gezondheidszorgbeoefenaars om in België hun beroep uit te oefenen", krijgen we een overzicht van de fasen die elke beroepsbeoefenaar doorloopt vanaf het behalen van het diploma tot de uitoefening van het  beroep waarbij de respectievelijke rol van de verschillende overheidsactoren wordt toegelicht.
 
De gegevens die in het kadaster worden verzameld, zijn bijgevolg afkomstig uit verschillende bronnen:

 • Applicatie eCad: medewerkers van de Franse Gemeenschap (Directie erkenning van de zorgverleners, Onderwijs, Federatie Wallonië - Brussel), de Vlaamse Gemeenschap (Departement Zorg), de Duitstalige Gemeenschap en de FOD Volksgezondheid.
 • Belangrijkste partners (volledige lijst: artikel 99): het rijksregister van natuurlijke personen via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ), scholen en universiteiten (pas afgestudeerden), het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV), beroepsordes (artsen, apothekers), enz.
 • Gezondheidszorgbeoefenaars: voor sommige onderdelen kunnen beroepsbeoefenaars hun gegevens rechtstreeks registreren via de portaalsites (toegangspunten tot het kadaster) of via de FOD Volksgezondheid of de gemeenschappen.

In het kader van de taken van het kadaster kunnen de gegevens worden bezorgd aan bepaalde partners of openbare instellingen buiten de FOD Volksgezondheid en aan de gemeenschappen. Het gaat vooral om deze partners:

 • het RIZIV,
 • de beroepsordes (artsen, apothekers),
 • het eHealth-platform (opgericht bij de wet van 21 augustus 2008 houdende oprichting en organisatie van het eHealth-platform).

Naast deze uitwisselingen moet bepaalde informatie over de gezondheidszorgbeoefenaars bij het publiek worden bekendgemaakt. Deze informatie omvat onder meer de naam, voornaam, het beroep, de kwalificaties en het beroepsadres indien beschikbaar. Bijgevolg werkt de FOD Volksgezondheid de gegevens van beroepsbeoefenaars op zijn website regelmatig bij voor elk van de beroepen bedoeld in de gecoördineerde wet van 2015. De toegang tot deze gegevens stelt het publiek/de patiënt in staat om, enerzijds, de kwalificaties te controleren van de beroepsbeoefenaar tot wie het/hij zich richt en, anderzijds, na te gaan of deze beroepsbeoefenaar nog steeds gerechtigd is om zijn beroep uit te oefenen.