Na acht jaar onderhandelen is er overeenstemming bereikt over een nieuw internationaal kader voor het beheer van chemische stoffen: het Global Framework on Chemicals. Op de vijfde en laatste Internationale Conferentie over het beheer van chemische stoffen (ICCM5) verwelkomde de stad Bonn acht dagen lang delegaties uit 120 landen en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, ngo's, de industrie en internationale organisaties (WHO, ILO, enz.) om het kader te bespreken.

Dit nieuwe kader is het enige internationale instrument dat een wereldwijde strategie definieert voor een verantwoord beheer van chemische stoffen (zowel stoffen, mengsels als artikelen) gedurende hun hele levenscyclus. Dit kader met meerdere sectoren en belanghebbenden vormt een aanvulling op de reeks bindende internationale verdragen, zoals die over kwik en POP's (persistente organische verontreinigende stoffen). Hoewel het vrijwillig is, zal de implementatie ervan toch essentieel zijn om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (Agenda 2030) te bereiken en klimaatverandering, verlies van biodiversiteit en vervuiling, die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, te bestrijden.

Missie volbracht voor de Belgische delegatie

In Bonn vertegenwoordigde federaal minister van Leefmilieu, Zakia Khattabi, ons land samen met expertes van de FOD Volksgezondheid. Dankzij de inzet van de Belgische onderhandelaars konden cruciale verbintenissen van landen worden bekomen om:

  • de uitvoer van stoffen die ze op nationaal niveau verboden hebben, te reglementeren, te notificeren of te verbieden;
  • het gebruik van extreem gevaarlijke pesticiden uit te faseren en
  • de ontwikkeling van veilige en duurzame – waaronder niet-chemische – alternatieven aan te moedigen, met onder andere de oprichting van een vrijwillige wereldwijde alliantie.


België heeft dus zijn onderhandelingsdoelstellingen rond bovenstaande onderwerpen volledig bereikt.

Tijdens de CCM5 verdedigde de Belgische delegatie ook:

  • het hanteren van het voorzorgsbeginsel om de belangrijkste kwesties te identificeren die in het nieuwe wereldwijde kader moeten worden aangepakt;
  • het toepassen van het systeem van de Verenigde Naties voor de indeling en etikettering van chemische stoffen van de Verenigde Naties (GHS - Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals ) in alle betrokken sectoren;
  • de toegang tot antigifcentra in alle landen