De FOD Volksgezondheid organiseert van 29 januari tot en met 29 februari 2024 een publieke consultatie over twee aanvragen voor veldproeven met GGO-populieren.

Deze veldproeven kaderen in een onderzoek naar de moleculaire mechanismen van complexe polymeervorming in planten. In dat domein worden de mogelijkheden van genetisch gewijzigde populieren als grondstof voor bio-gebaseerde producten en bio-energie bestudeerd. De aanwezigheid van lignine zorgt er echter voor dat de cellulose en hemicellulose moeilijk kunnen worden omgezet in suikers. Een verlaging van de hoeveelheid lignine of een wijziging in de samenstelling ervan kunnen bijdragen tot een verbeterde omzetting van het hout naar suikers.
 
Het doel van de veldproeven, die zullen worden uitgevoerd door het Vlaams instituut voor Biotechnologie (VIB), is na te gaan of de genetisch gewijzigde populieren, aangepast in de aanmaak van lignine, onder reële praktijkomstandigheden een biomassa produceren die op een veel efficiëntere manier kan worden omgezet naar glucose.

In de eerste veldproef (B/BE/24/V1) worden twee genetisch gewijzigde lijnen populieren getest waarin met de CRISPR/Cas9-technologie mutaties zijn aangebracht in het TRA2-gen waardoor minder lignine en meer cellulose in de celwand aanwezig is.

In de andere veldproef (B/BE/24/V2) worden drie genetisch gewijzigde lijnen populieren getest waarvan de ligninesamenstelling lichtjes is gewijzigd. Door het extra tot expressie brengen van bepaalde genen wordt het metaboliet Scopoletin aangemaakt in het ligninepolymeer. Dit metaboliet heeft een zwakke binding waardoor de cellulose gemakkelijker kan worden omgezet in suikers.

De veldproeven zullen plaatsvinden in Wetteren (Oost-Vlaanderen) over een periode van vier jaar (tot voorjaar 2028) op een oppervlakte van telkens maximum 500 m².

De proeven worden zodanig opgezet dat de potentiële risico’s voor het milieu worden ingeperkt. Verspreiding via genetisch gemodificeerde zaden is niet mogelijk, omdat in het geval van bloei de bloemen zullen worden verwijderd, ruimschoots voordat ze zaden kunnen verspreiden. De verspreiding via (wortel)stekken wordt ook voorkomen door regelmatig de proef te controleren en wortelstekken te vernietigen.
 
Als burger kunt u zich over deze veldproeven uitspreken. Bij elke aanvraag voor het gebruik van een genetisch gewijzigd organisme organiseert de overheid gedurende 30 dagen een publieksraadpleging (zoals vastgelegd in het koninklijk besluit van 21 februari 2005 tot reglementering van de doelbewuste introductie in het leefmilieu evenals van het in de handel brengen van genetisch gemodificeerde organismen of van producten die er bevatten). U krijgt hiervoor toegang tot diverse gegevens uit het aanvraagdossier en een online-formulier (via de bovenstaande linken) om commentaar te geven of vragen te stellen over deze dossiers.

De publieksraadpleging loopt tot en met 29 februari 2024.

Algemene informatie op: GGO-raadplegingen van het publiek (.HTML)