Besnoitiose is nu een gereglementeerde ziekte in België

 
In overleg met de verschillende betrokken partijen werden recent 2 besluiten gepubliceerd om besnoitiose in België te voorkomen en te bestrijden.

Boviene besnoitiose is een door vectoren overgedragen parasitaire ziekte die quasi onmogelijk te behandelen is.

De incidentie van deze ziekte is sinds kort sterk verhoogd bij runderen aangevoerd vanuit gebieden waar deze ziekte endemisch is.

Aangezien de Belgische rundveestapel momenteel nog gespaard is van deze ziekte, was het noodzakelijk maatregelen te nemen om de introductie van de ziekte vanuit risicolanden te bestrijden.
 

Geldende maatregelen

Het ministerieel besluit van 12 maart 2024 betreffende de te nemen noodmaatregelen om de introductie van boviene besnoitiose in België te voorkomen, omvat maatregelen die van toepassing zijn op:

-             risicorunderen
-             contactrunderen
-             verdacht runderen
-             geïnfecteerde runderen
 
Het besluit definieert ook de diagnosetests die moeten worden gebruikt bij opsporing van de ziekte en bepaalt de opdracht van de dierenartsen en de verenigingen, in het kader van dit besluit.
 
Parallel met dit besluit werd op 3 maart 2024 een koninklijk besluit gepubliceerd dat besnoitiose opneemt in de lijst van koopvernietigende gebreken voorzien in het koninklijk besluit van 24 december 1987 betreffende de koopvernietigende gebreken bij verkoop of ruiling van huisdieren, dat geldt in geval van handel tussen twee Belgische inrichtingen.
 
De bestaande maatregelen zijn samengevat in de onderstaande tabel. 
 

Besnoitiose is een ziekte die via aankoop intreedt

Besnoitiose is een ziekte die via aankoop intreedt.  Hoewel het nu als een koopvernietigend gebrek wordt beschouwd, geldt dit enkel voor dieren die op Belgisch grondgebied zijn aangekocht. 

Om problemen te voorkomen bij aanvoer van een dier vanuit een risicoland, aarzel dan niet om de verkoper te vragen een opsporingstest uit te voeren vóór het vertrek van de inrichting van herkomst.
 

Links naar wetgeving

   


Samenvatting van de maatregelen

 
  Rund dat na 12 maart 2024 [1] is binnengebracht uit een risicoland
Rund dat na 1 januari 2018 en vóór 12 maart 2024 is binnengebracht uit een risicoland
Contactrund[2] Verdacht rund[3] Geïnfecteerdrund[4]
Opsporingsgtest V[5] V[6] V[7]    
Bevestigingstest       V[8]  
Isolatie V     V V
Verbod op beweiding V V   V V
Verbod op het in de handel brengen V V   V V
Verzamelingsverbod V V   V V
Verbod op verplaatsing[9] V V   V V
Slachten binnen 30 dagen[10]         V
Koopvernietiging gebrek[11]       V V

[1] Risicolanden: Frankrijk, Spanje, Hongarije, Italië, Portugal

[2] Rund dat is of was gehouden gelijktijdig met een positief rund geïnfecteerd of op hetzelfde tijdstip (en gedurende meer dan 365 dagen) als een rund dat na 1 januari 2018 uit een risicoland is binnengebracht en waarvoor geen opsporingstest is uitgevoerd

[3] Rund met een niet-negatief opsporingstestresultaat

[4] Rund dat positief heeft gereageerd op een bevestigingstest (of op een 2de opsporingstest die 30 dagen na de 1ste is uitgevoerd)

[5] De exploitant moet zijn dierenarts oproepen om een staal binnen 2 dagen na aankomst te laten nemen.  De dierenarts heeft 7 dagen om het staal naar het laboratorium te sturen.

[6] De exploitant en zijn dierenarts moeten de stalen nemen, op verzoek van de verenigingen DGZ of ARSIA, vóór 12 april 2024

[7] De exploitant en zijn dierenarts moeten de stallen nemen, op verzoek van de verenigingen DGZ-ARSIA, vóór 12 maart 2025

[8] De bevestigingstest kan worden vervangen door een 2de opsporingstest, die ten minste 30 dagen na de 1ste is uitgevoerd

[9] Uitgezonderd rechtstreeks vervoer naar het slachthuis

[10] Met uitzondering van drachtige dieren waarvan de draagtijd reeds voor 90 % of meer gevorderd is, of dieren die in de week ervoor geworpen hebben, in welk geval ze binnen 30 dagen na de kalving moeten worden geslacht

[11] Enkel als de runderen afkomstig zijn van een Belgische inrichting
 


Contact                                                                                                                         

apf.vetserv@health.belgium.be