Openbare raadpleging over het ontwerp van het stroomgebiedsbeheersplan voor de Belgische kustwateren ter implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water (2000/60/EG)

Van 22 december 2008 tot en met 9 augustus 2009 organiseerde de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een openbare raadpleging over het ontwerp van het stroomgebiedsbeheersplan voor de Belgische kustwateren ter implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water (2000/60/EG).

De Kaderrichtlijn Water (KRW) werd in 2000 goedgekeurd door de Europese Unie en heeft tot doel een goede toestand van alle waterlichamen (rivieren, meren, kust- en overgangswateren en grondwater) te behouden en te bereiken tegen 2015. De Belgische federale overheid is bevoegd voor het beheer van de Belgische kustwateren. In het kader van deze richtlijn en van de rechten van de burger op het vlak van leefmilieu organiseerde de federale overheid een raadpleging van het publiek over het ontwerp van stroomgebiedsbeheersplan voor de Belgische kustwateren voor de periode 2009-2015.

Inhoud van het stroomgebiedsbeheersplan 

Het stroomgebiedsbeheersplan omvat: (a) een beschrijving van de kenmerken van het Belgische kustwaterlichaam, (b) een overzicht van de significante belastingen en effecten van menselijke activiteiten op de toestand van de Belgische kustwateren, (d) de resultaten van de monitoringsprogramma’s, (e) een opsomming van de vastgestelde milieudoelstellingen en (d) een beschrijving van de basismaatregelen en de aanvullende maatregelen (maatregelenprogramma). Hierbij gaat het vooral om reeds bestaande maatregelen.

Gezien de Belgische kustwateren de invloed ondergaan van de zoetwateraanvoer vanuit rivieren, zoals de Schelde, is de kwaliteit van de Belgische kustwateren in belangrijke mate afhankelijk van bovenstroomse maatregelen. Daarnaast is er ook instroom van Atlantische wateren en vinden talrijke activiteiten plaats op zee (scheepvaart, pleziervaart, visserij, baggeractiviteiten enzovoort) die eveneens een invloed kunnen hebben op de kwaliteit van het Belgische kustwater.

Resultaten van de openbare raadpleging

Van 22 december 2008 tot en met 9 augustus 2009 werd het ontwerp-beheersplan samen met een samenvatting en 10 kerngedachten digitaal beschikbaar gesteld op de website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voor publieke participatie. Een online vragenlijst zou hierbij een beeld moeten geven over hoe de burgers de mariene milieuproblematiek (algenbloei, zwerfafval, …) en het ontwerp-beheersplan ervaren.

Slechts één instelling (de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) van Vlaanderen) maakte inhoudelijke opmerkingen op het ontwerp-beheersplan. De opmerkingen betreffen voornamelijk tekstuele verbeteringen en aanvullingen en verduidelijkingen met betrekking tot de maatregelen genomen door de gewesten ter verbetering van de waterkwaliteit. Hoewel de opmerkingen relevant zijn, was het bij één opmerking niet nodig om de tekst van het ontwerp van het stroomgebiedsbeheersplan hieraan aan te passen. Zo kan de evolutie van het Scheldedebiet moeilijk in verband gebracht worden met de evolutie van de neerslag boven het Scheldebekken aangezien ook andere factoren een invloed hebben op de het Scheldedebiet.

Slechts drie individuele personen namen deel aan de online-vragenlijst. Deze personen bleken akkoord te gaan met de vaststellingen in het ontwerp-beheersplan inzake de status van de Belgische kustwateren. Eén persoon suggereerde dat er strengere bovenstroomse maatregelen en strengere maatregelen met betrekking tot visserij, scheepvaart en havens nodig zijn.

Verder werd er een klacht ingediend door le Service public de Wallonie, Direction Générale opérationnelle Agriculture, Ressources Naturelles et Environnement (DGARNE) gezien de Franse versie van het ontwerp-beheersplan niet gelijktijd beschikbaar was met de Nederlandse versie. Hierdoor werd de termijn van de openbare raadpleging verlengd tem 9 augustus (in plaats van 21 juni).

Goedkeuring van het plan

Op 7 december 2009 werd het stroomgebiedsbeheersplan voor de Belgische kustwateren ter implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water (2000/60/EG) goedgekeurd door Staatssecretaris E. SCHOUPPE.

Download hier het volledige verslag naar aanleiding van de publieksraadpleging (.PDF) en het Stroomgebiedsbeheersplan voor de Belgische kustwateren (.PDF) ter implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water (2000/60/EG).