Van 3 november 2008 tot 1 januari 2009 organiseerde de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een openbare raadpleging over het voorontwerp van het federaal plan voor de integratie van de biodiversiteit in 4 federale sleutelsectoren.

Dit voorontwerp van plan kadert binnen actie 18, « Biodiversiteit beschermen » , van het 2de Federaal Plan inzake Duurzame Ontwikkeling 2004-2008 dat voorziet in de uitwerking van actieplannen voor de integratie van de biologische diversiteit in vier federale sleutelsectoren, met name economie, ontwikkelingssamenwerking, wetenschapsbeleid en transport. Het geeft ook concrete vorm aan Europees of internationaal aangegane verbintenissen, in het bijzonder het Verdrag van de Verenigde Naties inzake biologische diversiteit (door België geratificeerd op 22 november 1996) dat bepaalt in artikel 6(b), dat elke Verdragsluitende Partij in overeenstemming met haar eigen omstandigheden en mogelijkheden, « voor zover mogelijk en passend, het behoud en het duurzame gebruik van de biologische diversiteit dient op te nemen in de desbetreffende plannen, beleidslijnen en sectorale of intersectorale programma’s ».

Tegelijk met de openbare raadpleging bracht ook de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO), op verzoek van minister P. Magnette, op 18 december 2008 zijn advies uit over het voorontwerp van federaal plan voor de integratie van de biodiversiteit in 4 federale sleutelsectoren.

Minister P. Magnette vroeg ook het advies van de Raad voor het Verbruik en van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven. Beide raden hebben beslist om geen advies uit te brengen over het voorontwerp van plan.

Na de raadplegingsperiode hebben de vier werkgroepen, respectievelijk belast met de onderdelen ‘economie’, ‘ontwikkelingssamenwerking, ‘wetenschapsbeleid en ‘transport’, alle geformuleerde opmerkingen en voorstellen bestudeerd en het voorontwerp van federaal plan voor de integratie van de biodiversiteit in 4 federale sleutelsectoren omgevormd tot een ontwerp van federaal plan voor de integratie van de biodiversiteit in 4 federale sleutelsectoren.

Resultaten van de openbare raadpleging

In totaal hebben 180 mensen gereageerd op de raadpleging. 87% daarvan deed dit persoonlijk en 13% als lid van een instelling/vereniging/NGO.
Het merendeel van de commentaren waren kwalitatieve beoordelingen in verband met het belang van de voorgestelde actiedomeinen en de relevantie van de voorgestelde acties. 

Uit de analyse van de binnengekomen commentaren is het volgende gebleken:
 

 • De federale sector die als prioritair wordt beschouwd door het merendeel van de respondenten is de transportsector, gevolgd door economie, wetenschap en ontwikkelingssamenwerking. De andere sectoren die door de respondenten als prioritaire sectoren worden naar voren geschoven zijn: energie, de sociale sector, justitie, ruimtelijke ordening, leefmilieu, landbouw, gezondheid, onderwijs.
 • Gemiddeld hebben een 30-tal personen geantwoord op de specifieke vragen met betrekking tot een of meerdere van de 4 sectoren:
  • Wat de sector ‘economie’ betreft, hebben 30 personen zich uitgesproken over de in die sector voorgestelde acties. Het thema dat als prioritair wordt beschouwd is «  duurzaam gebruik van de biodiversiteit », gevolgd door « de kwestie bio-energie », de « betrokkenheid van de bedrijfswereld », « de toegang tot en de verdeling van de voordelen die voortvloeien uit het gebruik van genetische rijkdommen » en ten slotte « de economische en financiële instrumenten waarover de federale overheid beschikt ».
  • Wat de sector ‘ontwikkelingssamenwerking’ betreft, hebben 28 personen zich uitgesproken over de in die sector voorgestelde acties. Het thema dat als prioritair wordt beschouwd is « communicatie, educatie, sensibilisatie en opleiding », gevolgd door « traditionele kennis », « milieu-evaluatie van de verschillende activiteiten in ontwikkelingslanden gefinancierd door Belgische instanties », « integratie van biodiversiteit in het nationale beleid van de partnerlanden » en ten slotte « capaciteitsopbouw ».
  • Wat de sector ‘wetenschapsbeleid’ betreft, hebben 24 personen zich uitgesproken over de in die sector voorgestelde acties. Het thema dat als prioritair wordt beschouwd is « het onderzoek inzake biodiversiteit promoten binnen het volledige onderzoeksspectrum », gevolgd door « de wetenschappelijke competenties aanwenden ter ondersteuning van het beleid inzake duurzame ontwikkeling » en ten slotte «instrumenten ontwikkelen om de toegang tot gegevens en informatie te verbeteren ».
  • Wat de sector ‘transport’ betreft, hebben 24 personen zich uitgesproken over de in die sector voorgestelde acties.
 • Over het algemeen vindt de grote meerderheid van de respondenten de voorgestelde acties belangrijk en ondersteunen zij de voorgestelde integratiemaatregelen.
   


Een kleiner aantal reacties handelde over aan te brengen tekstverbeteringen. De experts hebben rekening gehouden met deze opmerkingen en ze verwerkt in het ontwerp van federaal plan voor de integratie van de biodiversiteit in 4 federale sleutelsectoren. Dit zorgde ervoor dat de zaken juister werden verwoord, dat de leesbaarheid en de structuur van het document verbeterde en dat een aantal leemtes konden worden aangevuld.

Onder de punten die werden gesuggereerd tijdens de raadpleging, was er onder meer de suggestie om rekening te houden met het mutualiteitsprincipe, om de werking op lange termijn te garanderen van een specifieke gegevensbank met informatie over alle CITES- inbreuken in Europa of ook om de link te versterken tussen de biodiversiteit en de klimaatverandering in de sector ontwikkelingssamenwerking.

Niet alle ontvangen commentaren werden letterlijk opgenomen maar ze hebben wel voor een verbetering van de tekst gezorgd. Zo werden er acties toegevoegd; in het bijzonder werd een fiche ter ondersteuning van de rol van de biodiversiteit bij het afzwakken van de gevolgen van de klimaatverandering en de aanpassing aan de klimaatverandering toegevoegd voor de sector ontwikkelingssamenwerking.

Goedkeuring van het plan

Het definitieve plan voor de periode 2009-2013 werd op voorstel van de Minister van Klimaat en Energie voorgelegd aan de Ministerraad van 27 november 2009, die hiervan akte heeft genomen.
 

Download het federaal plan voor de integratie van de biodiversiteit in vier federale sleutelsectoren: Federaal plan voor de integratie van de biodiversiteit in vier federale sleutelsectoren + bijlagen (.PDF)

Download het volledige verslag van de openbare raadpleging: Federaal plan biodiversiteit: verklaring naar aanleiding van de raadpleging van het publiek (.PDF)