Van 01-04-2012 tot 30-05-2012 organiseerde de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een openbare raadpleging over het ontwerp van de Initiële Beoordeling, Goede Milieutoestand en Milieudoelen voor de Belgische mariene wateren.

Deze rapporten werden opgemaakt ter implementatie van de Artikels 8, 9 en 10 van de Kaderrichtlijn Mariene Strategie. Deze richtlijn verplicht elke Europese lidstaat tot het vaststellen van een mariene strategie die gericht is op bescherming, behoud en herstel van het mariene milieu. Deze richtlijn stelt als doel om tegen 2020 een goede milieutoestand van de Noordzee te bekomen, waarbij tevens een duurzaam gebruik van de mariene wateren wordt gegarandeerd. Door de milieudescriptoren concreet te koppelen aan volksgezondheid, recreatie en economische groei, kunnen belangrijke stappen worden gezet om de negatieve effecten van het menselijk gebruik van de zee te minimaliseren.

Resultaten van de openbare raadpleging

In totaal werden 10 reacties ontvangen, allen in naam van een instelling, overheidsdienst, privésector,… Na afloop van de raadplegingstermijn werden de ontvangen opmerkingen en voorstellen bestudeerd. Tekstuele verbeteringen werden aangepast in de definitieve rapporten en zorgen voor meer nauwkeurigheid en een betere structuur.

De inhoudelijke opmerkingen werden overgenomen in de definitieve rapporten indien deze als relevant werden beschouwd. Een meer getailleerde verklaring over deze inhoudelijke opmerkingen vindt u hier.

Voor wat betreft de Initiële Beoordeling voor de Belgische mariene wateren wordt er nota genomen van de opmerking dat de wetenschappelijke kennis veelal beperkt is door een gebrek aan data. In de toekomst moeten bijkomende data beschikbaar gesteld en verzameld worden, met het doel om een nauwkeurigere inschatting van de toestand van het marien milieu mogelijk te maken.

De economische en sociale analyse geeft een belangrijk overzicht van alle gebruikers van de Belgische mariene wateren. Deze analyse zal in de volgende jaren verder uitgewerkt en verbeterd worden, evenals de inschatting van de aantasting van het mariene milieu verbonden kosten.

De omschrijving van de Goede Milieutoestand en de vaststelling van Milieudoelen voor de Belgische mariene wateren kwamen tot stand via een interactieve en participatieve samenwerking tussen bevoegde overheidsdiensten, wetenschappers, privésectoren en andere stakeholders.

De doelgerichtheid van de Kaderrichtlijn Mariene Strategie is dat de huidige en toekomstige activiteiten op het Belgisch Continentaal Plat op een duurzame manier kunnen gegarandeerd worden. De Goede Milieutoestand en de Milieudoelen zullen als referentiekader dienen voor de MER/MEB procedures, de toekenningsvoorwaarden van machtigingen, het opstellen van beheersplannen, de definitie van compenserende en/of mitigerende maatregelen, de oefeningen van mariene ruimtelijke planning, enz. De objectivering van de criteria zal toelaten dat minder beroep dient te worden gedaan op “experts judgements”. De resultaten van de mariene ruimtelijke planning zullen toelaten om de cumulatieve effecten op geschikte wijze te beschouwen.

U kunt de definitieve rapporten voor de Belgische mariene wateren hier downloaden:

Initiële Beoordeling
Socio-economische analyse
Goede Milieutoestand en Milieudoelen

Om alle betrokkenen goed te kunnen informeren werd een brochure “Een Mariene Strategie voor de Noordzee” opgesteld waarin het algemeen kader van de richtlijn en de implementatie in Belgie beschreven worden. Deze brochure downloaden.