Van 2 juli 2013 tot 29 september 2013 organiseerde de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een publieksraadpleging over het ontwerp van marien ruimtelijk plan (MRP) en het milieueffectenrapport. Het doel van mariene ruimtelijke planning is om de verschillende sectorale belangen in het Belgische deel van de Noordzee in evenwicht te brengen en dit alles te kaderen binnen de grenzen die het mariene ecosysteem stelt.

De mariene ruimtelijke planningsvisie gaat uit van een schone, gezonde, veilige, productieve en biologisch diverse zee. Deze visie op langere termijn werd vertaald naar concrete milieu-, veiligheids-, economische, culturele, sociale en wetenschappelijke doelstellingen voor het Belgische deel van de Noordzee voor de periode 2014-2020.

Het MRP is vastgesteld bij Koninklijk Besluit (KB), waarin de coördinaten van de afgebakende zones vastgelegd worden, samen met de regels die er gelden en de wijzigingsbepalingen van andere regelgeving. Daarnaast worden een aantal bijlagen aan het KB toegevoegd om de ruimtelijke context te schetsen, de beleidskeuzes verder toe te lichten, een aantal concrete actiepunten naar voren te schuiven en – niet onbelangrijk – om alle zones grafisch voor te stellen op bevattelijke kaarten (zie onderaan voor het volledige MRP).

Resultaten van de openbare raadpleging

In totaal werden tijdens de publieksraadpleging 140 opmerkingen en voorstellen ontvangen, afkomstig van privépersonen, overheden, federaties en bedrijven.

Alle commentaren werden nauwgezet overwogen en het plan werd op verschillende plaatsen aangepast (zie onderaan voor een lijst van alle commentaren en hoe daarmee is omgegaan).

De opmerkingen hadden vooral betrekking op:

- De beperkingen voor de professionele en recreatieve visserij binnen het beschermde natuurgebied ‘de Vlaamse Banken’;
- De natuurmaatregelen binnen het beschermde gebied ‘de Vlaamse Banken’ verder aanscherpen en zones zonder bodemberoering uitbreiden;
- Het detailleringsniveau van de impact van de ontwikkeling van nieuwe activiteiten zoals de energie-atollen, het ‘stopcontact op zee’ en de havenuitbreidingen (met specifieke opmerkingen over exacte afbakening); 
- Duidelijkheid over benamingen scheepvaartroutes;
- Duidelijkheid over de voorwaarden waaronder aquacultuurprojecten mogelijk zullen zijn;
- De verdere betrokkenheid van de overheidsdiensten en belanghebbenden bij de uitvoering van het MRP.

Een aantal belangrijke wijzigingen die aan het MRP zijn aangebracht naar aanleiding van de openbare raadpleging zijn:

- De invoeging van een aantal uitzonderingen (garnaalvisserij te paard, te voet en onder voorwaarden per boot) op het verbod op bodemberoerende recreatieve visserij binnen de Vlaamse Banken;
- De verschuiving en de inkrimping van de zone voor energie-opslag op de Wenduinebank en de inkrimping van de zone voor het stopcontact op zee;
- De herbenoeming van een aantal scheepvaartroutes en verkeersstromen;
- De toelating om aquacultuurprojecten op te zetten, voor zover deze het eutrofiëringsniveau (het niveau van bemesting) verminderen;
- Duidelijke acties en procedurewijzigingen om de betrokkenheid van overheden en belanghebbenden te verzekeren bij de opvolging en evaluatie van het MRP.

Een aantal opmerkingen die niet tot wijzigingen van het MRP geleid hebben, zijn de volgende:

- Er is geen bijkomende windmolenzone aangeduid binnen het huidige MRP;
- De bestaande mariene beschermde gebieden worden niet verder uitgebreid;
- Er wordt geen bijkomende zone afgebakend voor het testen van nieuwe methodes van zeewering.

Bij de verwerking van de bijdragen van de publieksraadpleging werd de filosofie van het ontwerp-MRP zoveel mogelijk behouden. Tegelijkertijd hebben de bijdragen het plan verbeterd. Het aangenomen MRP is het resultaat van deze wisselwerking

Het MRP werd ondertekend door de Koning op 20 maart 2014.

Het volledige plan en alle ontvangen commentaren

U kan de volgende documenten downloaden:

- Het marien ruimtelijk plan, dat bestaat uit het KB en vier bijlagen:
Koninklijk Besluit tot vaststelling van het marien ruimtelijk plan
Bijlage 1: Ruimtelijke Analyse van de Belgische zeegebieden
Bijlage 2: Langetermijnvisie, doelstellingen, indicatoren en ruimtelijke beleidskeuzes
Bijlage 3: Acties tot uitvoering van het marien ruimtelijk plan
Bijlage 4: Kaarten

- De eindverklaring, die weergeeft hoe rekening gehouden is met de bijdragen uit de publieksraadpleging over het ontwerp van MRP en het milieueffectenrapport

- De toelichtingsdocumenten, die per onderdeel van het MRP de ingestuurde opmerkingen met de antwoorden op alle ontvangen bijdragen uit de publieksraadpleging weergeven (de antwoorden zijn geschreven in de taal waarin de opmerkingen werden geformuleerd):
Vragen en opmerkingen publieksbevraging met antwoorden Koninklijk Besluit tot vaststelling van het marien ruimtelijk plan
Vragen en opmerkingen publieksbevraging met antwoorden bijlage 1
Vragen en opmerkingen publieksbevraging met antwoorden bijlage 2
Vragen en opmerkingen publieksbevraging met antwoorden bijlage 3
Vragen en opmerkingen publieksbevraging met antwoorden bijlage 4
Vragen en opmerkingen publieksbevraging met antwoorden algemene commentaren
Vragen en opmerkingen publieksbevraging met antwoorden milieueffectenrapport

- De brochure ‘Er beweegt wat op zee … Een marien ruimtelijk plan voor onze Noordzee’, die op een bevattelijke manier de inhoud van het MRP toelicht.