De dienst draagt op een doorslaggevende wijze bij aan de beleidsvoorbereiding op het gebied van programmatie en financiering van de ziekenhuizen en ziekenhuisnetwerken. Hierbij wordt de link gelegd met de evolutie van de maatschappij en de noden van de bevolking. De dienst werkt de financieringsregels uit, verzamelt en controleert de financiële gegevens en bewaakt de operationele financiering van de ziekenhuizen. Concreet gaat het hierbij over het zgn “Budget van Financiële Middelen”  dat een enveloppe van ongeveer 8 miljard euro omvat. Hierbij wordt intens samengewerkt met het RIZIV om een coherente globale financiering uit diverse bronnen te verzekeren.

De missies van de dienst Financiering van de Ziekenhuizen bestaan uit de volgende:
• Ondersteuning bieden t.a.v. de ziekenhuizen voor wat betreft hun financieringsmodaliteiten en hun wettelijke verplichtingen in deze materie ;
•   Verspreiden van alle relevante informatie aan de verschillende partners van de FOD waaronder de ziekenhuizen ;
•   Verzamelen, controleren en analyseren van de financiële gegevens van de ziekenhuisinstellingen. 
•   Uitvoeren van de juridische opvolging van de besluiten, omzendbrieven over de financiering van de ziekenhuizen ; 
•  Coördineren van het budgetbeheer in overleg met de externe partners zoals: RIZIV, CIM, Rekenhof, … .

 

Voor vragen / opmerkingencom.finhosp@health.fgov.be