• Hoe zijn de beroepen in de geestelijke gezondheidszorg wettelijk geregeld?

In de wet van 10 mei 2015 over de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen staan de normen voor de volgende beroepen in de geestelijke gezondheidszorg:

  • klinisch psychologen (artikel 68/1)
  • klinisch orthopedagogen (artikel 68/2)
  • beoefenaars van de psychotherapie (artikel 68/2/1)

Alle kwaliteits-en veiligheidswaarborgen die in de wet zijn voorzien, gelden nu automatisch ook voor deze beroepen. Ook de wet patiëntenrechten van 22 augustus 2002  en de wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg zijn van toepassing.

  • Vanaf wanneer is de regelgeving van kracht?

De wet die de geestelijke gezondheidszorgberoepen in de wet van 10 mei 2015 integreert, treedt in werking op 1/09/2016. Vanaf dat moment zijn alle rechten en plichten die uit de wet voortvloeien geldig voor de klinisch psychologen, de klinisch orthopedagogen en de beoefenaars van de psychotherapie.

  • Waar vindt u de lijst met personen die een geestelijk gezondheidszorgberoep mogen uitoefenen?

De nominatieve lijsten van de zorgberoepsbeoefenaars (Excel bestand) zijn verwijderd van de website.

Dankzij onze zoekmotor voor burgers kunt u nagaan of een beroepsbeoefenaar het recht heeft om een erkende beroepsactiviteit te mogen uitoefenen in de gezondheidszorg in België en voor welke specialiteit. Er bestaat ook een zoekmotor voor de werkgevers (bereikbaar alleen voor de vertegenwoordigers van een organisatie/onderneming).

Beide zoekmotors zijn beschikbaar op onze homepage onder de rubriek “Een erkend beroepsbeoefenaar zoeken”.

  • Wat kan u doen indien u een klacht heeft in verband met gezondheidszorgbeoefenaars?

Indien u een klacht heeft over een gezondheidszorgbeoefenaar, moedigen we u aan om de klacht in eerste instantie onderling te bespreken en uit te klaren. Vaak berust het probleem op een misverstand dat met een eenvoudig gesprek verholpen kan worden.

Heeft u een klacht omdat u denkt dat uw patiëntenrechten niet werden gerespecteerd, dan kunt u terecht bij een bevoegde ombudsdienst.

Hier vindt u info over bemiddeling in de geestelijke gezondheidszorg.

  • Welke overlegorgaan bestaat er voor de geestelijke gezondheidszorgbeoefenaars?
    De Federale Raad voor de geestelijke gezondheidszorgberoepen geeft de Minister van Volksgezondheid, op diens vraag of uit eigen initiatief, advies over alle aangelegenheden in verband met het beroep, in het bijzonder betreffende de beroepsuitoefening en de kwalificatie hiertoe.

Contact information

U hebt de FAQ volledig nagelezen en U heeft nog vragen ?

Stuur ze door per mail naar ggzb-pssm@gezondheid.belgie.be