Op deze pagina kan u de belangrijkste informatie terugvinden met betrekking tot de niet-conventionele praktijken.

Wat verstaan we onder de niet-conventionele praktijken?

De niet-conventionele praktijken worden door de wet Colla gedefinieerd als "het gewoonlijk verrichten van handelingen die tot doel hebben de gezondheidstoestand van een menselijk wezen te bevorderen en/of te bewaken, met inachtneming van de in deze wet opgenomen voorschriften en voorwaarden".

Als eerste zijn volgende praktijken opgenomen in deze wet:

  • Homeopathie 
  • Osteopathie
  • Acupunctuur
  • Chiropraxie

Wat is de reglementering van deze praktijken in België?

De wet bepaalt:

Enkel het gebruik van de titel van homeopaat is momenteel wettelijk geregeld. Voor de 3 andere niet-conventionele praktijken wordt er volop gewerkt aan de koninklijke besluiten betreffende hun uitoefening.

Welke opleiding dient u te volgen?

Enkel voor homeopaten zijn er minimale kwalificatievereisten vastgelegd in het  koninklijk besluit betreffende de uitoefening van de homeopathie. De arts, tandarts of vroedvrouw die de homeopathie wenst te beoefenen, dient te voldoen aan de voorwaarden hierin vastgelegd.

Welke overlegorganen bestaan er voor de niet-conventionele praktijken?

Bij de FOD Volksgezondheid wordt een Paritaire Commissie voor de niet-conventionele praktijken ingericht. Voor de 4 niet-conventionele praktijken bestaat ook een Kamer.

De Kamers geven advies aan de Paritaire Commissie en deze geeft op zijn beurt advies aan de Minister.