Toelatingsprocedure

Alvorens een Novel Food in de handel mag worden gebracht, moet het onderworpen worden aan een wetenschappelijke evaluatie.  Op basis hiervan zal al dan niet een toelating worden verleend voor het in de handel brengen van het betreffende product in de Europese Unie.

In de algemene toelatingsprocedure (uitvoerings)verordening (EG) Nr 2017/2469) zoals omschreven in de Verordening (EU) 2015/2283 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende nieuwe voedingsmiddelen is voorzien dat de aanvrager van de toelating een dossier indient bij de Europese Commissie. De wetenschappelijke beoordeling van de novel food wordt verricht door de Europese Agentschap voor Voedselveiligheid (EFSA). Op dit basis hiervan en na consultatie van de Lidstaten neemt de Europese Commissie een uitvoeringsbesluit om het novel food al dan niet toe te laten. 

De goedkeuringen zijn generiek, dit wil zeggen dat de nieuwe voedingsmiddelen door eender welke operator op de markt zullen kunnen gebracht worden op voorwaarde dat de specificaties en gebruikscondities die vastgelegd zijn in de toelatingen gerespecteerd worden. Er is één uitzondering voorzien: indien het toelatingsdossier wetenschappelijke gegevens bevat die van een gegevensbescherming genieten door exclusieve eigendom en die essentieel bevonden werden voor de evaluatie van de veiligheid, kan de toelating van het nieuwe voedingsmiddel beperkt worden tot de operator die de aanvraag heeft ingediend. De gegevensbescherming zal echter geldig zijn gedurende 5 jaar. Na deze termijn wordt de goedkeuring generiek.

Traditionele levensmiddelen uit derde landen

Voor traditionele voedingsmiddelen afkomstig van een land buiten de EU, die kunnen genieten van een veilige gebruiksgeschiedenis van minstens 25 jaar als voedingsmiddel, is een vereenvoudigde procedure (Uitvoeringsverordening (EG) Nr 2017/2468) voorzien.

Voor deze producten is alleen een meer diepgaande evaluatie door EFSA voorzien indien EFSA of één van de bevoegde overheden van de Lidstaten wetenschappelijk onderbouwde bezwaren hebben voor het in de handel brengen van het novel food.

Traditionele producten afkomstig van derde landen waarvoor geen bezwaren worden ingediend door de bevoegde overheden, mogen in de markt gebracht worden en worden opgenomen in de Unielijst.

 

Unielijst

De Unielijst omvat een positieve lijst van alle goedgekeurde novel foods sinds mei 1997:

Voor elk toegelaten novel food wordt in de Unielijst de draagwijdte van de vergunning en, indien nodig, de gebruiksvoorwaarden, de benaming en specificaties van het product evenals specifieke etiketteringsvoorschriften vermeldt.

Meer informatie aangaande toelatingsprocedures kan worden teruggevonden op de website van de Europese Commissie: https://ec.europa.eu/food/safety/novel_food/authorisations_en

 

Informatiebrochure over Novel foods

De Dienst Voedingsmiddelen, Dierenvoeders en andere Consumptieproducten heeft een informatiebrochure over “nieuwe voedingsmiddelen” ontwikkeld. Deze brochure is bestemd voor operatoren en dient als hulpmiddel om de wetgeving beter te begrijpen en te respecteren die van toepassing is.

De brochure geeft meer details over welke elementen kunnen bepalen of een voedingsmiddel of voedingsingrediënt nieuw is, alsook welke bewijzen gelden om aan te tonen dat een voedingsmiddel of ingrediënt niet beschouwd wordt als Novel food. De brochure geeft verder ook een overzicht van de algemene aanvraagprocedure voor het bekomen van een toelating voor het op de markt brengen van een nieuw voedingsmiddel en de specifieke procedure voor traditionele producten afkomstig van derde landen.

 

Nuttige links en documenten

https://ec.europa.eu/food/safety/novel_food

Informatienota:

De online catalogus (WEB) van de Europese Commissie geeft een lijst van planten/plantendelen, producten van dierlijke oorsprong en substanties weer met hun novel food-status. Dit is een non-exhaustieve lijst en dient als oriëntatie of het product al dan niet een toelating nodig heeft onder de novel food-verordening.

Vragen? novelfood@health.fgov.be

 

Onze andere pagina's