Er bestaan 2 soorten contactmaterialen:

 • Voorwerpen: het materiaal, de recipiënten, de verpakkingen en de diverse gereedschappen, die kennelijk bestemd zijn of dienen om te worden gebruikt bij de fabricage, de bereiding, de bewaring, de afzet, het vervoer of de behandeling van voedingsmiddelen dan wel als zodanig worden aangeboden.
 • Materialen: de bestanddelen van voorwerpen en bedekkingsmaterialen bestemd om direct of indirect met voedingsmiddelen in aanraking te komen

Er bestaan voor alle materialen en voorwerpen, waar ze ook van gemaakt zijn (plastic, metaal, vernis, papier enz.), algemene regels die voorkomen in Verordening nr 1935/2004 inzake materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen (.PDF).

Deze verordening kan als volgt samengevat worden:

 1. Materialen en voorwerpen worden ontworpen opdat de eventuele overdracht van de bestanddelen ervan het vastgelegde maximum in de voedingsmiddelen niet zou overschrijden. Deze contaminanten mogen het vastgelegde maximumgehalte niet overschrijden omdat ze mogelijk:
  1. een gevaar inhouden voor de menselijke gezondheid
  2. een onaanvaardbare verandering van de samenstelling van het voedingsmiddel meebrengen
  3. een verandering van de organoleptische eigenschap die men waarneemt via het zicht, de reukzin, de smaak en de tastzin eigenschappen meebrengen
 2. De etikettering, de reclame en de presentatie van een materiaal of voorwerp mag de consument niet misleiden.

Op nationaal niveau werden de algemene regels vastgesteld in het KB van 11 mei 1992 betreffende materialen en voorwerpen bestemd om met voedingsmiddelen in aanraking te komen.

Zij bevat onder andere volgende voorwaarden:

 1. De bepalingen en benodigde gegevens die in de verklaring van overeenstemming moeten worden opgenomen alsook een model die kan gebruikt worden voor materialen en voorwerpen waarvan de wetgeving niet geharmoniseerd is op Europees niveau.
 2. Specifieke voorwaarden voor materialen vervaardigd uit tin en tinlegeringen (bijlage 2), papier en karton (bijlage 4) en glazen voorwerpen (bijlage 6).

Er bestaan momenteel specifieke normen voor kunststoffen, gerecycleerde kunststoffen, geregenereerde cellulose en keramische grondstoffen. Deze grondstoffen zijn gereglementeerd door specifieke verordeningen en richtlijnen op niveau van de Europese Unie (WEB).

Andere grondstoffen worden nog onderzocht door de Raad van Europa (WEB). Door deze onderzoeken kunnen de huidige gegevens geanalyseerd worden, met als doel een internationale regelgeving te kunnen opstellen. België neemt actief deel aan de Raad van Europa wat dit onderwerp betreft. Er werden reeds verschillende besluiten aangenomen door de Raad van Europa. Ze worden toegepast op de industriële sector om de veiligheid van de producten te waarborgen.

 

Andere interessante links:

 

Onze andere pagina's