Verklaring van overeenstemming – etikettering van materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen

Verordening nr 1935/2004 inzake materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen (.PDF) en houdende intrekking van de Richtlijnen 80/590/EEG en 89/109/EG stelt in artikel 16 dat materialen en voorwerpen die bestemd zijn om met levensmiddelen in contact te komen vergezeld moeten gaan van een schriftelijke verklaring waaruit blijkt dat zij aan de voorschriften voldoen.

Daarnaast wordt gesteld dat adequate documentatie moet beschikbaar zijn, waaruit blijkt dat aan de voorschriften is voldaan.  Deze documentatie moet op verzoek aan de bevoegde autoriteiten worden verschaft. De verordening voorziet eveneens dat de lidstaten nationale bepalingen kunnen uitvaardigen voor deze Verklaring van Overeenstemming (.WORD).

De Belgische Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) hebben in het KB van 11 mei 1992  betreffende materialen en voorwerpen bestemd om met voedingsmiddelen in aanraking te komen vastgelegd dat minstens volgende punten verplicht dienen voor te komen op de verklaring van overeenstemming:

 1. naam en adres van de in de EU gevestigde fabrikant/invoerder;
 2. productnaam;
 3. identiteit van materiaal/artikel;
 4. datum van de verklaring;
 5. bevestiging dat het materiaal/voorwerp in overeenstemming is met de vereisten van de EU wetgeving, en indien van toepassing, met de Belgische wetgeving onder de gebruiksomstandigheden; b.v. ik ondergetekende (verantwoordelijke voor de firma), verklaar dat het materiaal/voorwerp in overeenstemming is met ….
 6. Bij afwezigheid van Belgische of Europese wetgeving moet alle relevante informatie (normen, richtwaarden, internationale restricties) verstrekt worden met betrekking tot alle substanties waarvoor specificaties bestaan.
 7. Indien van toepassing moeten één of meerdere van de volgende gebruiksomstandigheden worden vermeld:        
 • type levensmiddel bestemd om met het materiaal/voorwerp in contact te komen
 • bewaartijd en -temperatuur van het materiaal/voorwerp
 • eventuele behandeling van het materiaal/voorwerp

Deze punten dienen verplicht vermeld te worden op de verklaring van overeenstemming voor alle materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen; ongeacht het soort materiaal waaruit zij gemaakt zijn (b.v. metaal, verf, karton, papier, enz…), behalve voor die voorwerpen en materialen waarvoor specifieke voorschriften met betrekking tot de verklaring van overeenstemming bestaan.   Dergelijke verklaring dient de producten te vergezellen in het overeenkomstig stadium van de productieketen en is onontbeerlijk voor het verkrijgen van een uitvoercertificaat.

Het dossier waarop de verklaring van overeenstemming is gebaseerd dient, op verzoek, aan de FOD Volksgezondheid of aan het FAVV te worden overgemaakt.  De controles op de aanwezigheid en de conformiteit van de verklaring van overeenstemming zal gebeuren door het FAVV, zowel bij de levensmiddelenfabrikant als bij de verpakkingsfabrikant.

In artikel 17 van Verordening 1935/2004 wordt de traceerbaarheid besproken.  De traceerbaarheid moet gegarandeerd worden in alle stadia met uitzondering van levering van de contactmaterialen rechtstreeks aan de eindconsument (bv. verkoop van glazen aan eindverbruiker in een supermarkt) en is van toepassing op alle materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen (bvb borden, messen, verpakkingen, die machineonderdelen die bestemd zijn om in contact komen met levensmiddelen…).

De traceerbaarheid moet gegarandeerd worden één stap opwaarts en één stap neerwaarts zodat de hele keten afgedekt wordt.

Concreet betekent dit dat er registers dienen bijgehouden te worden met daarin gegevens betreffende de aard, identificatie, hoeveelheid van het product, de ontvangstdatum of de leveringsdatum, de identificatie van de vestigingseenheid die het product levert of afneemt en andere mogelijke relevante gegevens om de traceerbaarheid te waarborgen.

De traceerbaarheid dient voldoende nauwkeurig te zijn maar hoe ver daar ingegaan wordt, kan enkel bepaald worden door de betrokken bedrijven, maar hoe gedetailleerder hoe sneller en hoe gerichter beslissingen kunnen genomen worden in geval van problemen wat in sommige gevallen kan leiden tot een kleinere recall.

Verder dient ook bijzondere aandacht besteed te worden aan de etikettering van materialen en voorwerpen die nog niet met levensmiddelen in contact zijn gebracht. (zie Verordening nr. 1935/2004)

Volgende vermeldingen zijn verplicht:

 • een aanduiding van de geschiktheid voor contact met levensmiddelen;
 • indien nodig, speciale instructies voor een veilig en passend gebruik;
 • naam/handelsnaam en adres of de statutaire zetel van een fabrikant/verwerker, of van een in de E.G. verkoper die verantwoordelijk is voor het in de handel brengen van het product;
 • gegevens die de traceerbaarheid waarborgen, zowel opwaarts als neerwaarts;
 • speciale vermelding in geval van actieve materialen/voorwerpen.

Waar deze vermeldingen moeten aangebracht worden staat, zowel voor de detailhandel als voor alle andere stadia van de handelscyclus, vermeld in de alinea’s 7 en 8 van art. 15 van Verordening 1935/2004. Bij inbreuken hiertegen zal het FAVV optreden.

Voor verdere vragen rond dit thema kan u terecht op apf.food@health.fgov.be

Meer informatie betreffende de registratie voor de fabrikanten en invoerders van verpakkingen bij het FAVV kan u terecht op de website van het FAVV.

 

Onze andere pagina's