De in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1935/2004 genoemde groepen materialen en voorwerpen, alsook combinaties van deze materialen en voorwerpen of gerecycleerde materialen en voorwerpen die in deze materialen en voorwerpen worden gebruikt, moeten overeenkomstig algemene en gedetailleerde voorschriften voor goede fabricagemethoden worden vervaardigd.

Sommige bedrijfstakken hebben richtsnoeren voor goede fabricagemethoden vastgesteld, terwijl andere dat niet hebben gedaan. Het lijkt derhalve noodzakelijk de uniformiteit van goede fabricagemethoden voor materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen in de lidstaten te garanderen.

Alle exploitanten van bedrijven moeten een doeltreffend kwaliteitsbeheer van hun fabricageprocessen voeren, dat aan hun positie in de toeleveringsketen moet zijn aangepast.

De voorschriften moeten van toepassing zijn op materialen en voorwerpen die bestemd zijn om met levensmiddelen in contact te komen, of al in contact met levensmiddelen zijn en daartoe bestemd zijn, of redelijkerwijs kunnen worden geacht bij normaal of te verwachten gebruik met levensmiddelen in contact te komen of aan levensmiddelen hun bestanddelen af te geven.

De voorschriften voor goede fabricagemethoden moeten proportioneel worden toegepast om te voorkomen dat kleine bedrijven te zwaar worden belast.

Er moeten nu gedetailleerde voorschriften worden vastgesteld voor processen waarbij drukinkt wordt gebruikt, en zo nodig ook voor andere processen. Voor drukinkt die op de niet voor contact met levensmiddelen bestemde zijde van een materiaal of voorwerp wordt gebruikt, moeten de goede fabricagemethoden voornamelijk garanderen dat door het substraat heen of via afgeven geen stoffen aan levensmiddelen worden overgedragen.

Goede fabricagemethoden zijn gereglementeerd in het Verordening (EG) nr. 2023/2006 van de Commissie van 22 december 2006 betreffende goede fabricagemethoden voor materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen.

 

Andere interessante sites.

Onze andere pagina's