Toegelaten levensmiddelenadditieven: Positieve lijst

Enkel de additieven die op de positieve lijst staan, mogen in levensmiddelen worden gebruikt, voor zover het een gebruik betreft in een levensmiddel waarin het gebruik toegelaten is en indien de maximale gebruiksgehaltes gerespecteerd worden (zie verder bij gebruiksvoorwaarden).

Momenteel wordt de veiligheid van het gebruik van alle levensmiddelenadditieven die lang geleden werden toegelaten, opnieuw wetenschappelijk beoordeeld. Dit proces is bezig sinds 2010.

De positieve lijst wijzigt onder andere door toevoegingen die het gevolg zijn van het doorlopen van de toelatingsprocedure voor nieuwe levensmiddelenadditieven.

 

Toegelaten gebruik van additieven: gebruiksvoorwaarden

De lijst van goedgekeurde levensmiddelenadditieven en hun gebruiksvoorwaarden zijn te vinden in verordening 1333/2008. Een overzicht van de originele verordening en de bijhorende wijzigingen vindt u hier.

Voor een goed begrip van de gebruiksvoorwaarden moeten vooral bijlage II en III, alsook artikelen 4 en 5, artikel 11, §3 en 4 en artikel 18 in de gaten gehouden worden. Verder zijn er etiketteringsregels in artikelen 21 tot 25 en bijlage V.

Maximale gehaltes zijn uitgedrukt in millligram per kg levensmiddel in de vorm waarop die in de handel wordt gebracht. In afwijking van dit beginsel zijn bij gedroogde of geconcentreerde levensmiddelen die gereconstitueerd moeten worden de maximale hoeveelheden van toepassing op levensmiddelen zoals gereconstitueerd volgens de aanwijzingen op het etiket, rekening houdend met de op het etiket aangegeven minimale verdunningsfactor.

Indien een gebruik “quantum satis” toegelaten wordt, dan is er geen numerieke maximumhoeveelheid vastgesteld, maar moeten de stoffen gebruikt worden overeenkomstig goede productiepraktijken, in hoeveelheden niet groter dan voor het beoogde doel nodig is en op voorwaarde dat de consument niet wordt misleid.

Groepen van additieven

Sommige additieven worden in groepen toegelaten. Soms is dit het zuur en zijn verschillende zouten, soms een groep van gelijkaardige stoffen, zoals de polyolen. De grootste groep is groep I, welke voornamelijk, maar niet uitzonderlijk, additieven bevat die aan quantum satis zijn toegelaten. De definities van de groepen zijn te vinden in bijlage II.

“Carry over” beginsel

Met uitzondering van specifieke gevallen, is de aanwezigheid (niet gebruik) van een levensmiddelenadditief toegestaan in samengestelde levensmiddelen, mits het levensmiddelenadditief is toegestaan in één van de ingrediënten van het samengesteld levensmiddel. Dit geldt zowel voor carry over vanuit een gebruik in bijlage III naar voedselgroepen in bijlage II als voor carry over van de ene voedselgroep uit bijlage II naar de andere (bij voorbeeld zout in brood), als carry over naar samengestelde levensmiddelen die niet expliciet vermeld staan (bij voorbeeld een belegd broodje).

Verder is het toegelaten dat er mengsels van ingrediënten en additieven in de handel worden gebracht die specifiek bedoeld zijn voor de fabricage van een levensmiddel waarin het gebruik van een additief toegelaten is. Dat gebruik moet dan zo vermeld staan op het mengsel. Dit is de zogenaamde “reverse carry over” (bij voorbeeld een cakemix).

Levensmiddelencategorieën

Wanneer men wil weten welke additieven mogen gebruikt worden in een levensmiddel, moet men eerst uitzoeken in welke levensmiddelencategorie het levensmiddel valt. Dan vindt men daarvoor alle toegelaten gebruik opgesomd. Het is zeer belangrijk om ook rekening te houden met de bepalingen in de kolom “beperkingen/uitzonderingen”, omdat het gebruik vaak niet in de ganse categorie is toegelaten. Bovendien dienen maximale gehaltes en voetnota’s in rekening gebracht te worden.

Voor de interpretatie van de levensmiddelencategorieën, wordt gebruik gemaakt van een Europese leidraad.

 

Nuttige links

 

Onze andere pagina’s