Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten

Het Fonds steunt op de principes van medefinanciering, medeverantwoordelijkheid en medebeheer door de producenten en financiert met name de tussenkomsten in het kader van de officiële dierenziektebestrijding, geregeld door de Dierengezondheidswet van 24 maart 1987.

De werking van dit Fonds, ook « Sanitair Fonds » genoemd,  berust op de solidariteit tussen producenten en sectoren onderling. De solidariteit laat toe om op te treden bij  uitbraken van besmettelijke dierenziekten (bv. mond-en klauwzeer of bij dreiging van aviaire influenza, varkenspest …)

Die solidariteit wordt gerealiseerd via verplichte bijdragen van alle natuurlijke of rechtspersonen die dieren houden of verhandelen. De verplichte bijdragen worden jaarlijks geïnd. Daarnaast kan het Fonds ook gelden ontvangen vanwege de Europese Unie.

De middelen van het Fonds dienen tot schadeloosstelling van de veehouders die hun dieren moeten laten slachten in het kader van aangifteplichtige ziekten, maar ook ter betaling van de prestaties die de erkende dierenartsen uitvoeren in het kader van de dierenziektebewaking: bloedafname voor onderzoek van brucellose en leucose, Aujeszky,….

Het Fonds wordt ook gebruikt om bepaalde specifieke acties in het algemeen belang van de veehouderij uit te voeren en te zorgen voor een hoge beschermingsgraad van de volksgezondheid (vb monitoring van paratuberculose).

Bovendien wordt het Fonds zo beheerd dat er een broodnodige spaarpot wordt aangelegd. Dat is noodzakelijk om vergoedingen te kunnen betalen igv epidemieën, bv. mond-en klauwzeer.

Ter verduidelijking, het Fonds dient niet om de identificatie en de registratie van de runderen te financieren. Het dient evenmin voor de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), noch voor de controles die door dit Agentschap worden uitgevoerd.

In 2017  besliste de Minister van Landbouw om het boekhoudkundig beheer van het Fonds over te hevelen van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) naar de FOD Volksgezondheid en dit vanaf 1 januari 2019. Door deze transfer wordt het boekhoudkundige en beleidsmatige beheer van het Fonds gebundeld binnen de FOD Volksgezondheid.

 

Subsidies Onderzoek en ontwikkeling - Staatssteun

Subsidies Onderzoek en ontwikkeling - Staatssteun (in opleding)

 

Dierenziekten : Vergoeding Sanitair Fonds - Staatssteun

Influenza type H3

 

Procedures voor schatting van dieren

Hieronder vindt u de gidsen voor deskundigen en veehouders waarin wordt uitgelegd hoe een schatting moet worden uitgevoerd en welke formulieren daarvoor nodig zijn

Runderen

Varkens

Schapen, geiten en hertachtigen

 

Inning van de verplichte bijdragen

Runderen

Varkens

Pluimvee

Schapen, geiten en hertachtigen

Zuivel

 

Laboratoriumanalyses in het kader van Fondsprogramma’s

Aanmelding van de laboratoria

Een eerstelijnslaboratorium, dat in het kader van een Fondsprogramma, analyses uitvoert moet erkend zijn door de FOD Volksgezondheid Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD VVVL) als het een  tussenkomst ten laste van het Fonds in het kader van het programma wil toekennen aan zijn klanten. Het behalen van een erkenning door de FOD VVVL is een absolute voorwaarde om deze tussenkomsten aan het Fonds te factureren. 

De erkenning van het eerstelijnslaboratorium door de FOD VVVL wordt enkel verstrekt indien voldaan aan de voorwaarden beschreven in het document “Samenwerkingsvoorwaarden waaraan de laboratoria die eerstelijnsanalyses uitvoeren in het kader van Fondsprogramma’s moeten voldoen". Deze erkenning staat volledig los van de erkenning van de laboratoria door het Federaal Agentschap van Voedselveiligheid (FAVV).

Deze voorwaarden treden in werking vanaf 1 januari 2022.

De bijlage van het document “Samenwerkingsvoorwaarden waaraan de laboratoria die eerstelijnsanalyses uitvoeren in het kader van Fondsprogramma’s moeten voldoen" dient ondertekend,  opgestuurd te worden naar:

  •  via post:

                              FOD VVVL - Begrotingsfonds dieren

                              Galileelaan 5/2

                              1210 Brussel

Na ontvangst van de correct ingevulde en ondertekende bijlage zal het eerstelijnslaboratorium een bevestigingsmail met de melding van erkenning ontvangen.

Deze erkenning zal automatisch elk jaar verlengd worden door de FOD VVVL hetzij er melding gemaakt wordt door de FOD VVVL dat dit niet het geval is. Bovendien zal er omtrent de verlenging van de erkenning door de FOD VVVL een notificatie naar het betreffende erkende laboratorium verstuurd worden.

Indien er zich wijzigingen in verband met erkenningsvoorwaarden die op de website van de FOD VVVL zijn gepubliceerd voordoen moet het erkende laboratorium deze zo spoedig mogelijk melden door middel van een nieuwe aanvraag tot erkenning bij de FOD VVVL in te dienen.  In dit geval moet de aanvraag (zie “Samenwerkingsvoorwaarden waaraan de laboratoria die eerstelijnsanalyses uitvoeren in het kader van Fondsprogramma’s moeten voldoen”) door het laboratorium worden vernieuwd door via een e-mail het door de verantwoordelijke voor het laboratorium ondertekende formulier naar apf.vetserv@health.fgov.be op te sturen

 
 

Tabel met beslissingen voor laboratoria betreffende niet-conforme monsters / niet-conforme of niet-afdoende resultaten met betrekking tot analyses die zijn uitgevoerd in het kader van het nieuwe bestrijdingsprogramma van rundertuberculose hier.

 

De facturatie van eerstelijnslaboratoria aan de FOD VVVL

De afhandeling van de betaling gebeurt volgens de procedure zoals weergegeven in “werkwijze tussenkomsten” en “flowchart”. 

De factuur wordt doorgemaild naar :  invoice@health.fgov.be

Of via post:

                          FOD VVVL - Begrotingsfonds dieren

                          Galileelaan 5/2

                          1210 Brussel

 

Tabel met tussenkomsten voor analyses die door het Sanitair Fonds financieel gesteund worden hier.