De in België bevoegde overheden voor de dierlijke bijproducten die niet bestemd zijn voor humane consumptie

De bevoegdheid voor de controle en de verificatie van de dierlijke bijproducten zoals voorzien in verordening (EG) nr. 1069/2009 is verdeeld over diverse federale en regionale overheden en wordt uiteengezet in de overeenkomst van 16 januari 2014 (.PDF) tussen de Federale Staat en de Gewesten inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten.

Afhankelijk van de bestemming van de dierlijke bijproducten of de afgeleide producten moet men zich wenden tot:

> Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, FAVV (WEB) voor:
 • de dierlijke bijproducten en de afgeleide producten bestemd voor het voederen van landbouwhuisdieren of gezelschapsdieren;
 • het vervaardigen en in de handel brengen van meststoffen en bodemverbeteraars met uitzondering van onverwerkte mest;
 • de veterinaire controle op alle dierlijke bijproducten en afgeleide producten die de Europese Unie binnenkomen.
> De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (Directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding) voor:
 • de dierlijke bijproducten en de afgeleide producten bestemd voor de productie van leder, technische gelatine, cosmetica, taxidermie, laboratoriumreagentia (de zogenaamde “technische” producten)
 • monsters voor diagnose, onderzoek of onderwijs;
 • dierlijke bijproducten en afgeleide producten voor het voederen van dieren die niet in de voedselketen terechtkomen (HTML) (voor bijvoorbeeld dierentuinen, circussen, pelsdierenkwekerijen);
 • de dierlijke bijproducten en de afgeleide producten die bestemd zijn voor de productie van cosmeticaproducten (HTML) worden geregeld door het koninklijk besluit van 17 juli 2012 betreffende cosmetische producten ;
 • de meststoffen en bodemverbeterende middelen (HTML) of biodynamische preparaten die dierlijke bijproducten bevatten;
 • niet elders gespecifieerde exploitanten.
> Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, FAGG (WEB) voor:
 • dierlijke bijproducten en afgeleide producten bestemd voor de productie van geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en in-vitro-diagnostica.
> De gewesten voor:
 • de dierlijke bijproducten en afgeleide producten bestemd voor de verwerking via een standaardverwerkingsmethode;
 • de verwijdering door begraving of verbranding, met inbegrip van het begraven of verbranden van kadavers van gezelschapsdieren;
 • omzetting tot biogas en compost;
 • het in de handel brengen van onverwerkte mest en de vervaardiging van meststoffen of bodemverbeteraars uitgaande van onverwerkte mest;
 • gebruik op het land zonder voorafgaande bewerking, inclusief onverwerkte mest;
 • gebruik als nieuwe energiebron zoals biobrandstof;
 • gebruik voor bijzondere vervoederingsdoeleinden van wilde dieren ter bevordering van de biodiversiteit.
Nuttige links:
 • Het Waals Gewest: SPW - DGOARNE (WEB) (Service Public de Wallonie - Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et environnement)  
 • Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Leefmilieu Brussel (WEB)
 • Het Vlaams Gewest:

OVAM (WEB) ( Openbare Vlaamse Afvalmaatschappij)
LNE (WEB) (Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid)
VLM - Mestbank (WEB) ( Vlaamse Landmaatschappij - Mestbank)