De GGO’s die we kunnen aantreffen in ons dagelijks leven zijn:

  • GGO’s die bestemd zijn om in cultuur (HTML) te worden gebracht (zaaizaden), voor experimentele of commerciële doeleinden;
  • GGO’s bestemd om te worden geïmporteerd in de Europese Unie (zaden) om te worden verwerkt en/of om te worden gebruikt als voedingsmiddelen of diervoeding (HTML);
  • De GGO’s voor medicinaal gebruik voor experimentele of commerciële doeleinden. 

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu is de bevoegde overheid voor het uitreiken van vergunningen en het beheer van de dossiers in verband met het op de markt brengen en het gebruik van GGO’s voor commerciële doeleinden, waaronder o.a. de import, de verwerking en het gebruik van GGO’s en afgeleide producten in voedingswaren en diervoeding, en ook het commercieel gebruik van GGO-zaaigoed.

De bevoegdheid voor het uitreiken van toelatingen voor proefvelden (experimentele doeleinden) met genetisch gewijzigde planten of bomen, met inbegrip van een beoordeling van de risico’s voor de gezondheid en het milieu, wordt gedeeld tussen de federale overheid (FOD Volksgezondheid) en de Gewesten. 

Veel gestelde vragen over GGO's (.PDF)